Menu Zavrieť

ISCED 2

Z práce pedagogických klubov

Aktivity nadaných žiakov

VINŽ – stimulujúce prostredie a aktivity podporujúce rozvoj potenciálu vo všetkých
predmetoch

  • Amavet – festival vedy a techniky
  • Prezentácie RP
  • Účasť na Logickej olympiáde
  • Pytagoriáda, Pikofyz, Pikomat
  • ATTOMAT – online

Celý článok TU

Matematika dištančne? … bez problémov 😉

V čase dištančného vzdelávania je v matematike pre žiakov najnáročnejšia geometria. Naučiť sa „na diaľku“ správne rysovať uhly pomocou uhlomera, konštruovať rovinné útvary, objavovať vlastnosti telies a používať Pytagorovu vetu. To všetko sme zvládli aj vďaka vynaliezavosti vyučujúcich matematiky ….. a žiakov samozrejme 🙂

Práce žiakov TU

Celý článok TU

Z denníka učiteľa SJL

Už štyri mesiace sa opäť učíme dištančne. Pre niekoho je to príjemné – pyžamko, tepláky, raňajky počas hodiny. Pre iného je to dosť stresujúce. Hlavne, čo sa týka vzdelávania ( učivo vysvetlené a zopakované v škole je ľahšie pochopiteľné), ale aj sociálnych kontaktov – s kamarátmi, spolužiakmi a, dúfame, že aj s učiteľmi.
Aj napriek mnohým negatívam ( problémy s pripojením, chýbajúca technika,…) sa spoločne snažíme, aby boli hodiny zaujímavé, netradičné, pútavé, akčné, aby žiaci nielen sedeli a vypracovávali zadané úlohy, ale aj tvorili, vymýšľali, rozvíjali fantáziu, stávali sa spolutvorcami vzdelávania, aby získané vedomosti boli čo najlepšie.

Viac TU

Aktivity PK Cudzie jazyky

Naša škola kladie veľký dôraz na výučbu cudzích jazykov. Vyučujú sa tri cudzie
jazyky, a to anglický, nemecký a ruský jazyk, ktorý pribudol nedávno a je oň veľký záujem zo strany žiakov. Jazykové vybavenie mladého človeka je dôležité, a preto žiakom mnoho rôznych príležitostí na rozvoj a prehlbovanie ich jazykových kompetencií.
V spolupráci s agentúrou SIDAS každoročné organizujeme pre žiakov vo variantoch RVCJ a VINŽ intenzívny týždňový kurz angličtiny so zahraničnými lektormi, kde majú žiaci možnosť rozvíjať svoje jazykové zručnosti. Pre ročníky 5-7 prebieha kurz v jeseni, pre 8.-9. ročník sa uskutočňuje v jarných mesiacoch. Ale aj počas celého školského roka žiaci majú pravidelný kontakt s anglicky hovoriacim lektorom, zábavnou a hravou formou si upevňujú už prebraté učivo a získavajú vedomosti o historicko-geografických súvislostiach krajiny pôvodu daného lektora.

Celý článok TU

Výborné nápady predmetovej komisie Človek a spoločnosť!

 „Človek prechádza prítomnosťou so zaviazanými očami. Smie iba tušiť a hádať, čo vlastne žije. Až neskôr mu odviažu šatku z očí a on, pohliadnuc na minulosť, zistí čo žil a aký to malo zmysel.“            

                                                                                                      Milan Kundera
            Predmetová komisia Človek a spoločnosť obsahovo spája predmety občianska náuka, dejepis a geografia. Jej cieľom je u žiakov rozvíjať vedomosti, zručnosti a schopnosti v rôznych oblastiach. Učí žiakov vnímať každého človeka ako jedinečnú bytosť so svojimi právami a povinnosťami, ktoré prirodzene vyplývajú z jeho postavenia občana Slovenskej republiky. Otvára dvere k poznaniu našej minulosti a kultúry, ktorej poznanie je náročné ale aj zaujímavé. A v neposlednom rade zaručuje žiakom spoznávanie geografických rozmanitostí Európy a celého sveta.

Celý článok TU

Rozvíjame zmysluplný a hodnotný život

Vzdelávanie v domácom prostredí sa pre žiakov, rodičov i pedagógov stáva bežnou rutinou. Napriek tomu už máme toho všetci dosť a najhoršie je to, že nevieme kedy to skončí.
Dištančné vzdelávanie výchovných predmetov je v úzadí. Zhodli sme sa na tom, že
dôležité bude ak žiaci získajú vedomosti v online prostredí a čiastočne nahradia
prezenčné vyučovanie z hlavných vzdelávacích oblastí.

Viac TU

Nezabúdame na pohyb

V aktuálnej dobe je pohybová aktivita (nielen) detí nevyhnutnou súčasťou bytia, a preto treba hľadať všetky spôsoby, ako sa to dá. Chceme byť pozitívnym príkladom, že k detskému pohybu sa dá pristupovať aj v tejto neľahkej dobe veľmi zodpovedne a hravo v súlade s platnými nariadeniami. Individuálne herné prostredia v prírode sú nielen bezpečné, ale pre mnohé deti sú zrejme jedinou príležitosťou aspoň trochu sa vrátiť k pohybovej aktivite (cca 30% detí sa hýbe len na TSV) a tým si budovať vzťah k pohybu, čo je naším hlavným cieľom. A preto by sme chceli dostať žiakov von, do exteriéru, zapojiť ich do netradičného
outdoorového vzdelávania. Úspešne sa nám podarilo vybudovať exteriérové posilňovacie ihrisko, ktoré môžu využívať nielen žiaci našej školy ale aj široká verejnosť.

VYV – Tvoríme online

Umenie má v živote človeka svoje významné miesto. Súčasná doba nám však nepraje. Galérie sú prázdne, múzeá tiež. Aj naša výtvarná výchova sa stiahla do online priestoru. Korona nás odstrihla od tvorenia, stretávania sa s praktickými činnosťami.

Náš Picassov ateliér zíva prázdnotou. No i napriek tejto ťažkej dobe, keď sa výtvarná výchova neučí tak ako kedysi, hľadáme si cestičky k umenie a tvorbe.  Fantazírovanie a tvorba je pre mnohé naše deti neoddeliteľnou súčasťou a pomáha nám odbúrať stres a monotónnosť všedných dní.

Mnohé galérie a múzeá sa otvorili virtuálnemu svetu a  aj my sme  mohli nakuknúť priamo v papučiach a pohodlnom domácom oblečení do svetoznámych galérii v Španielsku, New Yorku, poprechádzali sme sa po Slovenskej Národnej galérii, či Nitrianskej galérii. Mnohí umelci nám umožnili nakuknúť do ich ateliérov a odkryť niečo z ich umeleckej alchýmie. Mnohé šikovné, tvorivé deti im nezostali nič dlžné a na ich tvorbu reagovali aj svojimi vlastnými dielami. Počas prvej vlny online vzdelávania sme, za pomoci našich žiakov, dali dokopy  slušnú zbierku výtvarných prác, ktoré deti tvorili vo svojich izbách, obývačkách a iných provizórnych ateliéroch. Verím, že čoskoro budeme môcť obdivovať tieto práce na chodbách našej školy. V mesiaci január sme spoločnými silami zrealizovali školské kolo výtvarnej súťaže Dúha a šesť najkrajších prác bolo zaslaných do súťaže.

Dúfam, že nastávajúce obdobie bude priať aj výchovným predmetom a my budeme môcť tvoriť v škole tak, ako sa má. Práce žiakov TU

PaedDr. Katarína Nichtová  Dojčanová

Rozvíjame nielen vedomosti, ale aj zručnosti

V súčasnej modernej dobe je potrebné venovať zvýšenú pozornosť rozvoju praktických činností a zručností žiakov. Z tohto dôvodu boli na našej škole zrekonštruované odborné učebne  – školská dielňa a školská  kuchynka. 

Žiaci v nej získavajú vedomosti a praktické skúsenosti, osvojujú si pracovné zručnosti a návyky  v rámci vyučovacích predmetov technika a technika v praxi. V popoludňajších hodinách sú učebne využívané v rámci krúžkovej činnosti. 

Tento školský rok sa nám opäť podarilo získať finančný príspevok z grantového programu Strecha pre Váš nápad na zakúpenie pracovného náradia, pomôcok a spotrebného materiálu,  ktoré budeme využívať na hodinách techniky v školskej dielni. 

Ing. Miroslava Máčayová

Biologická olympiáda 2021 očami našich žiačok

Tento školský rok úplne inak, tak trochu netradične  a hlavne po novom. Tak ako iné predmetové olympiády aj tá naša, biologická, sa niesla v duchu online priestoru. Sťažená bola príprava  žiačok Niny TomovejVladimíry Paškovej na teoreticko – praktickú časť súťaže či príprava  a samotná realizácia priebehu obhajoby  práce žiačky Márie Mederlyovej v projektovej časti. Dievčatá to však zvládli bravúrne a sú úspešné riešiteľky okresného kola.  Márii a Nine môžeme blahoželať k prvému miestu vo svojich kategóriách a k postupu do krajského kola.

A ako túto novú skúsenosť vnímajú naše súťažiace si prečítajte tu:

Nina Tomová 9.D trieda: Biológia ma veľmi zaujíma, a preto som aj väčšinu voľného času strávila učením sa na olympiádu. Pripravovala som sa vzorne. Postupne som si prechádzala učivá z jednotlivých ročníkov a písala si poznámky z nadobudnutých vedomostí. To, že okresné kolo tejto olympiády prebiehalo online formou, bola pre mňa novinka a nevedela som čo mám očakávať. Pri písaní olympiády bola menšia prekážka obmedzený časový limit. Mala som stres, či to stihnem. Úlohy mi prišli veľmi kreatívne. Som rada, že som sa mohla tohto kola zúčastniť a budem sa naďalej pripravovať na krajské kolo.

Vladimíra Pašková 8.C trieda: Tohtoročné okresné kolo biologickej olympiády malo svoje klady i zápory. Čo sa týka príprav, nemala som možnosť pripraviť sa na praktickú časť, na ktorú by sme sa pripravovali s pani učiteľkou v škole. Na druhej strane som bola prekvapená, lebo som vôbec nemala stres. Keď sa píše test na biologickej olympiáde v škole, neviem sa tak uvoľniť ako v pohodlí domova. Celkovo to dopadlo fajn, mala som z toho dobrý pocit, avšak keď je trocha stres, je aj viac sústredenia, čo mi v tomto prípade chýbalo.

Mária Mederlyová 9.D trieda: Doma sa mi pracovalo veľmi dobre. Mala som oveľa viac času ako keby sme chodili do školy. S prácou VPLYV ODOBRATIA ČERVENEJ A MODREJ ČASTI SPEKTRA NA RAST REĎKOVIEK mi pomáhala moja mama. Spolu sme nahrali aj  videozáznam obhajoby mojej práce.

Európsky deň jazykov

26. september sa z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu oslavuje každoročne od roku 2001. Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe.

My sme sa na našej škole tomuto významnému dňu venovali počas vyučovacích hodín anglického a nemeckého jazyka v týždni od 21. – 25.9. Pre žiakov na druhom stupni vyučujúci cudzích jazykov pripravili rôzne zaujímavé aktivity zamerané na rozvoj všetkých jazykových kompetencií. Aktivity neboli orientované len na cudzie jazyky, ale zaujímavým spôsobom prepájali viaceré vyučovacie predmety, ako geografiu, dejepis, či hudobnú a výtvarnú výchovu. Okrem iného vytvorili žiaci niekoľko veľmi pekných projektov, ktoré nakoniec aj prezentovali. Žiakom sa aktivity páčili a my sme presvedčení, že ich nielen zabavili, ale sa veľa nového aj naučili.

Mgr. Ing. Viktória Szabó