Menu Zavrieť

Všeobecné informácie

Prioritná os: 312010 – 1. Vzdelávanie

Inovovaný výchovno–vzdelávací proces – lepšie výsledky v matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti

Projekt sa realizuje v 3 aktivitách – mimoškolská činnosť, práca pedagogických klubov a vzdelávanie pedagogických zamestnancov.

V mimoškolskej činnosti – Bez domácich úloh úspešný – vytvárame žiakom podmienky na prehlbovanie ich vedomostí a zručností, venujeme zvýšenú pozornosť žiakom so ŠVVP a slabšie prospievajúcim žiakom, aby sa zabránilo predčasnému ukončeniu ich školskej dochádzky.Cieľom nášho projektu je aj inovovať metódy a formy vyučovania. Cestu k naplneniu tohto cieľa vidíme v práci pedagogických klubov, vo výmene skúseností medzi kolegami, vo vzájomnom internom vzdelávaní a v spoločnom objavovaní spôsobov ako efektívne dosiahnuť vyššiu úroveň gramotností. Pedagogickým zamestnancom ISCED 1 a vyučujúcim matematiky na ISCED 2 umožníme ďalšie vzdelávanie v Hejného metóde externými lektormi.

Z finančných prostriedkov projektu zabezpečíme moderné materiálno – technické vybavenie školy, aby sa žiaci vzdelávali v podmienkach adekvátnych dnešnej dobe. Dotvorené príjemné školské prostredie s dostatkom pomôcok pôsobí motivačne na žiakov, čo zvýši záujem o vzdelávanie a dosahované výsledky.

PrijímateľZákladná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice
Celkové oprávnené výdavky projektu173 868,98 €
Výška NFP165 175,53 €
ITMS kód projektu312011T873
Trvanie projektu9/2019 – 08/2023

Tento projekt je podporený z ESF

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je inkluziou-loga.jpg