Menu Zavrieť

Školská knižnica

Školská knižnica sa nachádza v B pavilóne na prvom poschodí. Moderne vybavené priestory ponúkajú množstvo publikácií umeleckej a vecnej literatúry, získané z rôznych projektov.

Súčasťou knižnice je aj multimediálna učebňa s počítačmi napojenými na internet a interaktívna tabuľa. Učebňa slúži na vyučovanie rôznych predmetov netradičnými, aktivizujúcimi metódami, aj s využitím knižného fondu. Žiaci tak môžu získavať vedomosti hravou formou, môžu vyhľadávať informácie z viacerých médií a spracovávať ich.

Učebňa a školská knižnica slúžia aj na popoludňajšie aktivity. Pravidelne sa tu stretávajú členovia literárneho klubu, ktorí sa podieľajú na tvorbe školského časopisu, pracuje tu rozhlasový a počítačový krúžok. Uskutočňujú sa tu aj školské kolá literárnych súťaží ( Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, Olympiáda zo SJL) a aktivity zamerané na aktuálne výročia a udalosti – Medzinárodný deň školských knižníc, Deň detskej knihy, Týždeň školských knižníc a pod.

Potrebujete si pripraviť referát, prezentáciu či ročníkovú prácu?

Chcete si prečítať zaujímavú knižku?

Potrebujete získať odborné vedomosti z rôznych oblastí?

Príďte, školská knižnica je pre Vás otvorená!

Výpožičný čas :

každú stredu

  • cez veľkú prestávku po prvom vyučovacom bloku
  • popoludní od 13:30 do 15:30 hod.

Mgr. Margita Škutová, vedúca ŠK