Menu Zavrieť

Projekty

Erasmus+ Partnerschaft Levice – Berlin

 1.6.2023 odštartovala naša škola projekt Erasmus + s názvom „Partnerschaft Levice – Berlin“, ktorý je financovaný EÚ. Cieľom tohto projektu je nadviazať partnerstvo so školou Grüner Campus Malchow z Berlína, s ktorou sme spolupracovali už v minulosti na projekte Erasmus+, počas ktorého sme spolu nadviazali vzťahy, ktoré chceme aj v budúcnosti rozvíjať. Viac TU

Dinoland

Projekt podporený NSK Nitra a RZ pri ZŠ A. Kmeťa Levice (suma 1500+150€). Viac TU

V zdravom tele zdravý duch

Žiaci 1.stupňa v rámci pobytu v ŠKD, počas hodín telesnej a športovej výchovy, prestávok, ale i v čase krúžku Šporťáčik a Florball neustále športovali  a súťažili v pohybových hrách a v rôznych športoch. Športovanie, zážitkové hry, či súťaže sa stali neoddeliteľnou súčasťou našej školy. Viac TU

Škola v pohybe

Projekt podporilo Mesto Levice + RZ pri ZŠ A. Kmeťa Levice (suma 1000€). Viac TU

Projekt ENTER

Žijeme v digitálnej dobe. To nám prináša potrebu nových digitálnych zručností. Aj preto by sa malo začať s efektívnou výučbou už na základných školách. Naša škola sa zapojila do zaujímavého projektu, ktorý odštartuje v tomto roku, keď sa žiaci vrátia do škôl.

Naučiť sa programovať a algoritmicky myslieť, to nie je len tak. V tomto smere môže výrazne pomôcť celkom malé hardvérové zariadenie micro:bit. Žiaci sa zábavnou formou učia programovať. Ide pritom o digitálny program, s ktorým sa školám rozhodol pomôcť Slovak Telekom v rámci projektu ENTER.

Základ vzdelávacieho systému tvorí hardvérové zariadenie micro:bit, ktoré bolo vyvinuté vo Veľkej Británii. Žiaci sa so systémom dokážu rýchlo stotožniť a pre prvé kroky v digitálnom svete im postačia základné znalosti. Veríme, že aj naši žiaci sa s týmito programovateľnými sadami veľmi radi zoznámia a naprogramujú tak svoje nápady aj pomocou hardvérového zariadenia micro:bit.

Inovovaný výchovno–vzdelávací proces – lepšie výsledky v matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti

Projekt sa realizuje v 3 aktivitách – mimoškolská činnosť, práca pedagogických klubov a vzdelávanie pedagogických zamestnancov.

V mimoškolskej činnosti – Bez domácich úloh úspešný – vytvárame žiakom podmienky na prehlbovanie ich vedomostí a zručností, venujeme zvýšenú pozornosť žiakom so ŠVVP a slabšie prospievajúcim žiakom, aby sa zabránilo predčasnému ukončeniu ich školskej dochádzky.Cieľom nášho projektu je aj inovovať metódy a formy vyučovania. Cestu k naplneniu tohto cieľa vidíme v práci pedagogických klubov, vo výmene skúseností medzi kolegami, vo vzájomnom internom vzdelávaní a v spoločnom objavovaní spôsobov ako efektívne dosiahnuť vyššiu úroveň gramotností. Pedagogickým zamestnancom ISCED 1 a vyučujúcim matematiky na ISCED 2 umožníme ďalšie vzdelávanie v Hejného metóde externými lektormi. Zobraziť viac informácií

Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II (POPII)

Základnú školu Andreja Kmeťa v Leviciach navštevujú žiaci z rôznych spoločenských vrstiev, z rôzneho rodinného prostredia a s rôznymi študijnými predpokladmi. V zmysle nášho motta:

…Robíme všetko, čo je v našich silách,
aby žiaci dosiahli všetko,
čo je v ich silách…

vynakladáme úsilie, aby každý žiak dosiahol svoje maximum, aby si uvedomoval zodpovednosť za svoje vzdelávanie a zažil úspech. Najcitlivejšou skupinou žiakov z tohto uhla pohľadu sú žiaci so zdravotným znevýhodnením. Dosiahnuť cieľ, zlepšiť študijné výsledky žiakov ohrozených školským neúspechom z dôvodu problémov v učení, správaní, alebo zo zdravotných dôvodov, vôbec nie je jednoduché. Vďaka národnému projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II sme získali finančné prostriedky na pokrytie mzdových nákladov pre 5 pedagogických asistentov, 1 školského špeciálneho pedagóga a 1 školského psychológa. Takýmto rozšírením pedagogického zboru sa vytvárajú optimálne podmienky na prácu tak žiakom, ako i pedagógom.

Asistenti učiteľa a inkluzívny tím svojou pracovnou činnosťou priamo prispievajú
k inklúzii žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zabezpečia rovnosť príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese.

Aktivity asistenta sú zamerané na bezprostrednú pomoc a spoluprácu s učiteľom v triede, uľahčovanie adaptácie dieťaťa a pomoc pri prekonávaní bariér, spolupráca na tvorbe učebných pomôcok, sprevádzanie žiaka pri mimoškolských aktivitách.

Školský špeciálny pedagóg sa priamo podieľa na výchove a vzdelávaní žiaka so ŠVVP, poskytuje  špeciálno – pedagogickú intervenciu, konzultácie a poradenstvo pedagogickým zamestnancom a rodičom žiaka.

Školský psychológ poznáva osobnosť žiaka, vykonáva poradenskú činnosť, osobitnú pozornosť venuje žiakom so ŠVVP, žiakom, ktorí sa nachádzajú v krízových situáciách, nadaným a talentovaným žiakom, rovnako celým kolektívom, v ktorých sa vyskytli nejaké problémy. Je k dispozícii pedagogickým zamestnancom i rodičom.

Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

Riadiaci orgán: www.ludskezdroje.gov.sk

Sprostredkovateľský orgán: www.minedu.sk

Prijímateľ Národného projektu: www.mpc-edu.sk

Inklúziou k lepším výsledkom

Cieľom projektu Inklúziou k lepším výsledkom bolo prostredníctvom novovytvorených pracovných miest zlepšiť študijné výsledky žiakov ohrozených školským neúspechom z dôvodu problémov v učení, správaní, alebo
zo zdravotných dôvodov. Tento cieľ priamo nadväzuje na špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie
detí a žiakov.

Zobraziť viac informácií

Zelená škola

Zlepšenie medziľudských vzťahov a atmosféry prostredníctvom spolupráce, rozvoj tvorivého a kritického myslenia, pozitívna zmena myslenia a správania. Toto všetko podporuje na školách realizácia programu Zelená škola – environmentálne vzdelávací program určený pre materské, základné, stredné a špeciálne školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie.

Cieľom programu je podpora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce, s pomocou učiteľov a rodičov riešiť reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene. Zobraziť viac informácií

Školské bludisko

Vďaka projektu Gesto pre mesto s podporou Raiffeisen banky sme v areáli našej školy spoločnou prácou detí a dospelých vytvorili netradičné ihrisko pre žiakov „Školské bludisko“. Iniciatívni rodičia a priatelia školy p. Hutta, p. Dráfi, p. Mederly, p. Struhár, p. Gažo, ale i pani učiteľky Speváková a Grellová najprv pripravili základy ihriska. Ihrisko postupne dotvárali naši školníci, a to osadením lát, pieskoviska a nášľapných kameňov. V ďalšej fáze projektu nám pomohla mamička žiačok p. Martinovská, ktorá priniesla stromy a kríky. Spoločne s deťmi vysádzala stromy, ktoré nám neskôr utvoria živý plot. Postupne sa vybudovali cestičky, bludisko sa dotvorilo drevenými latami, ktoré namaľovali starší žiaci školy spolu s pani učiteľkou Mirkou Máčajovou. Pani vychovávateľky okolie bludiska skrášlili farebnými hrami na betóne, či zasadením kríkov vo vyvýšenom záhone. Napokon ujovia školníci upevnili tabule na kreslenie, vtáčiu búdku a domčeky pre hmyz. Ihrisko si malí žiaci vyzametali, vyčistili od listov a pustili sa do hier a zábav. Veríme, že „Školské bludisko“ sa stane pre našich žiakov zábavou a hrou, že vďaka nemu žiaci spoznajú zaujímavosti prírody, ale veríme i v to, že si ho budú chrániť a budú sa oň starať. Zobraziť viac informácií

Spoločnými silami za ochranu biodiverzity v areáli školy

Tento ENVIROPROJEKT bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Cieľom projektu je zvýšenie prírodnej rozmanitosti – biodiverzity rôznych druhov organizmov v školskom areáli, čím prispievame k zvýšeniu počtu druhov organizmov, zväčšeniu zelených plôch v areáli školy a tak k zlepšeniu mikroklímy. Podporujeme aj výsadbu liečivých bylín a rastlín za účelom vzdelávania žiakov, taktiež úpravu školského areálu na umožnenie vzdelávania v exteriéri školy a v neposlednom rade premenu areálu školy na prostredie vhodnejšie pre edukáciu žiakov.
Tiež sa aktívne podieľame na zveľaďovaní životného prostredia školy a na eliminácií znečistenia životného prostredia. Ďalším cieľom projektu je rozvíjanie praktických zručností žiakov pri výrobe vyvýšených záhonov a kompostoviska a formovanie konania žiakov vedúce k zdravému životnému štýlu. Zážitkovým učením, výsadbou liečivých bylín a rastlín v bylinkovej špirále a skalke, vybudovaním hmyzieho hotela vytvárame pozitívny vzťah a ochranárske postoje žiakov k prírode a k životnému prostrediu. Zobraziť viac informácií

Behom za poznaním

Projekt Behom za poznaním štartuje na ZŠ A. Kmeťa.
Dňa 15. 10. 2019 sme slávnostne otvorili novú zážitkovú časť náučného chodníka v našej škole. Projekt sme realizovali s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja. Otvoreniu predchádzal environmentálny audit drevín v areáli našej školy, brigáda pod názvom „Vyčistime si našu školu“ a ďalšie prípravné práce. Výsledkom snaženia žiakov, učiteľov, rodičov a ďalších zamestnancov školy sú dve vytýčené trasy – trasa listnatých stromov a trasa ihličnatých stromov, ktoré spájajú dve gymcentrá slúžiace na cvičenie. Návštevník našej školy si pri ústrednej tabuli náučného chodníka môže vziať informačné letáky, z ktorých sa dozvie základné informácie o jednotlivých druhoch drevín. Zobraziť viac informácií

Rozprávková škola pre všetkých

Projekt Rozprávková škola pre všetkých nadväzuje na projekt školy“ Škola tvorivého vzdelávania“. Pre žiakov 4. a 0.tého ročníka sa škola bude postupne stávať rozprávkovou. Starší žiaci budú zasväcovať svojich malých spolužiakov do sveta rozprávok netradičnými tvorivými aktivitami. Budú im nielen rozprávky čítať, ale i hrať. Spolu s pani učiteľkami im pripravia zábavné a kreatívne činnosti a úlohy, ktoré budú malí nulťáci plniť. Pomáhať im bude kúzelná rozprávková víla Nehoslava, s ktorou budú zdolávať všetky školské prekážky. Cieľom projektu je začleniť všetkých žiakov  školy do procesu edukácie bez akéhokoľvek rozdielu. Zároveň budeme rozvíjať vedomosti, sebaobslužné činnosti, hygienické návyky, komunikačné zručnosti, slovnú zásobu, priateľské vzťahy najmladších žiakov školy, ale i komunikačné zručnosti, kreativitu a kooperáciu starších žiakov ISCED 1.Projektom uplatníme základné princípy inklúzie a umožníme každému žiakovi začleniť sa do bezproblémovej edukácie školy.

Erasmus + Kufor plný rozprávok putuje Európou

Od septembra 2017 sa naša škola zapojila do medzinárodného projektu Erasmus+ pod názvom Ein Koffer voller Märchen reist durch Europa – Kufor plný rozprávok cestuje Európou, ktorý bude trvať do júna 2020. Počas trvania tohto projektu budeme spolupracovať so siedmimi krajinami, konkrétne s Nemeckom, Dánskom, Chorvátskom, Tureckom, Poľskom, Fínskom a Gréckom. Hlavnou témou projektu sú rozprávky, ktoré budú žiaci jednotlivých škôl spracovávať rôznymi zaujímavými spôsobmi. Vytvoria videá, komiks, rozprávkovú knižku, film, či divadelné predstavenie. Ústrednou rozprávkou sa stala rozprávka Janko a Marienka, ktorú spracuje každá krajina, okrem troch vlastných, národných rozprávok. Žiaci všetkých zúčastnených krajín vytvoria rozprávkovú knižku s tromi národnými rozprávkami, ktorá bude“ v kufri putovať“ Európou do všetkých zúčastnených krajín. Projekt odštartovalo prvé informatívne stretnutie v nemeckom Berlíne. Vzájomné stretnutie zúčastnených krajín sa nieslo v priateľskom duchu a príjemnej atmosfére napriek množstvu pracovných povinností. Ďalšou zastávkou bude Dánsko v januári 2018. V rámci projektu navštívia naši žiaci Dánsko a Chorvátsko.

Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka

Digiškola – práca s tabletmi

Samsungschool – práca s tabletmi

Viem o čom čítam – zameraný na čítanie s porozumením

Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

AMV – aktivizujúce metódy vo výchove

Národný projekt – Komplexný poradenský systém – prevencia ovplyvňovania sociálno – patologických javov v školskom prostredí

Národný projekt – Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno – vzdelávacie predmety

Broadband škola
 – rekonštrukcia školy financovaná  z Európskych štrukturálnych fondov

Škola tvorivého vzdelávania – skvalitnenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu, spolufinancované z Európskeho sociálneho fondu

Spolupráca na ďalších projektoch s podporou ESF
Národný projekt Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov – ŠPÚ (prebieha aj na našej škole)
Národný projekt Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v predmete informatika – ŠPÚ
Národný projekt Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách – ÚIPŠ

Tvorivé vzdelávanie inovatívnymi prostriedkami (TVIP) – školský výchovno-vzdelávací projekt vzdelávania žiakov inovatívnymi prostriedkami

Vzdelávanie intelektovo nadaných žiakov (VINŽ) – vzdelávanie mimoriadne nadaných detí zapojených do projektu APROGEN

Environmentálny náučný chodník – prírodovedný náučný chodník v areáli školy

Zdravá škola – projekt zameraný na výchovu k zdravému životnému štýlu

Infovek – implementácia prvkov výpočtovej techniky do vzdelávacieho procesu