Menu Zavrieť

ISCED 1

Vítame jar

Z práce pedagogických klubov

Netradičná hodina obohatenia

Žiaci nadanej triedy na ISCED1 majú v treťom ročníku na obohatení tému Egypt. Venovali sa jej celý prvý polrok. Dozvedeli sa o Egypte veľa nových a zaujímavých informácii. Študovali encyklopédie, vyhľadávali informácie na internete, robili zaujímavé projekty, zhotovili si vlastnú pyramídu. Spoznali obrázkové písmo starých Egypťanov, napísali si vlastnú kartušu. Kreslili a vyzdobovali sarkofágy, zhotovili si egyptské šperky. Spoznali egyptských bohov, vymysleli a nakreslili si svojho vlastného boha. Ale predsa jedna téma žiakov zaujala najviac: mumifikácia. Tento proces skrýva v sebe veľa tajomného, až strašidelného. Po jeho dôkladnom preštudovaní si každý žiak zhotovil vlastnú múmiu. Samozrejme len z papiera. Prišla však výzva zo strany pani učiteľky: „Súťaž o najlepšiu múmiu.“ Žiaci sa rozdelili do troch tímov. Každý tím si vybral spolužiaka, ktorý bude múmia. Z domu si priniesli materiál, ktorý budú na výrobu múmie potrebovať. Boli zakázané pomôcky s ktorými sa Egypťania v tom čase nemohli stretnúť (lepidlo, lepiaca páska, zapínací špendlík…) Žiaci použili rôzne druhy obväzov, špagátiky a samozrejme toaletný papier. Vôbec to nebolo také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdalo. No a verte mi, bola to hlavne veľká zábava.  Výsledok posúďte sami. Aj takto veselo je na hodinách obohatenia. Fotografie TU

Mgr. Marta Grellová

Píšeme si listy

Žiaci 2.A triedy nadviazali nové priateľstvá so svojimi rovesníkmi prostredníctvom písania listov. Naši žiaci ako prví dostali listy od žiakov 2.C triedy zo Základnej školy sv. Michala v Leviciach. Nedočkavo otvorili obálku a jedným dychom čítali riadky od nových a zatiaľ neznámych kamarátov. Potom sa pustili do písania listu, v ktorom sa predstavili a napísali čosi o sebe. Veríme, že tento spôsob komunikácie nezapadne prachom, že si deti nájdu nové priateľstvá, osvoja si pravidlá gramatiky, obohatia slovnú zásobu a v neposlednom rade potešia niekoho iného.

M. Matejovová, vyučujúca SJL

Dinosaurus mojimi očami

Základná škola A. Kmeťa v Leviciach vyhlásila v mesiaci marec pre deti materských škôl predškolského veku výtvarnú súťaž: „Dinosaurus mojimi očami.“

Pozrite si VIDEO a dozviete sa viac.

Celý článok tu:

Nadaní žiaci na ISCED1

Školský rok 2020/21 začínali žiaci z nadaných tried plní očakávania čo prinesie. Tešili sa na nové vedomosti, informácie, aktivity a súťaže, do ktorých sa budú môcť zapojiť. Aj keď je tento školský rok „netypický“, väčšinu ich očakávaní napĺňa. Úspešne sa nám darí preberať predpísané učivo obohatené o nadstavbu v jednotlivých predmetoch.
Na hodinách slovenského jazyka a literatúry kladieme veľký dôraz na vlastnú tvorbu, písanie príbehov a básní. V mesiaci Úcty k starším štvrtáci písali listy pre starkých. Záujem o čítanie podporujeme formou súťaží. Druháci zbierajú za prečítané knihy kotvičky a štvrtáci zlaté tehličky.

Viac TU

Keď je v škole zábava

Tretiaci a štvrtáci našej školy od začiatku školského roka poriadne pokročili vo svojom vzdelávaní. Pri učení, plnení úloh a zadaní zažili kopec zábavy, pretože učitelia pre nich veľmi radi pripravujú rôzne netradičné formy vyučovania. Je to najmä preto, aby bolo pre žiakov učenie pestré, názorné, doplnené rôznymi aspektmi, ale hlavne zábavné. A to nielen počas prezenčného, ale aj dištančného vzdelávania.

Celý článok TU

Aktivity počas online vyučovania

Nástup do 1. ročníka mnohé deti túžobne očakávali. Stať sa prvákom bolo ich veľké prianie. Po polroku v školskom prostredí sa žiaci tešia nielen z každého nového písmenka, ktoré si osvoja, ale obľúbený je aj predmet matematika vyučovaný Hejného metódou, ktorou pokračujú žiaci aj v 2. ročníku. Na vyučovacích hodinách  využívajú učebné pomôcky – kocky, vláčiky, učia sa počítať hravou formou v prostredí Autobus, využívajú krokovací pás… V rámci prírodovednej gramotnosti zbierajú a triedia prírodniny, pozorujú zmeny počasia, zaznamenávajú zmeny prírody počas ročných období. Na hodinách slovenského jazyka a literatúry plnia zaujímavé aktivity k prečítaným knihám, tvoria projekty a  píšu vlastnú tvorbu. Počas on-line vyučovania sa žiaci 2.roč.hravou formou učili slová so slabikou ly. Rapovali, z lega vytvárali dedinku Mlynárovce, v ktorej sa nachádzal lyžiar, mlyn… K nim priraďovali kartičky s pomenovaním. Zaujímavou aktivitou bolo aj  karnevalové on-line vyučovanie so zábavnými úlohami, do ktorého boli zapojení aj rodičia mnohých žiakov. Žiaci 2. roč. na vianočné a jarné prázdniny dostali  Prázdninové knižky, v ktorých si hravou formou opakovali učivo.

Žiaci oboch ročníkov sa každoročne zapájajú do rôznych školských aktivít. V tomto šk. roku  peknými prácami z prírodnín prispeli do výstavy Z darov Zeme, zapojili sa do súťaže Všetkovedko, navštevujú Tekovskú knižnicu. V rámci projektu Zdravý úsmev sa žiaci 1. ročníka učili správne starať o svoj chrup. Žiakov čakajú ešte ďalšie súťaže. Veríme, že v nich budú úspešní.

Tradičný karneval netradične

Už počas online vzdelávania, kedy sme ešte netušili, či sa vo fašiangovom období vrátime do triedy, naše pani vychovávateľky a učitelia vyzvali deti k netradičnému karnevalu. Deti si v domácom prostredí spolu s rodičmi vytvorili masky, pri ktorých sa prejavila kreativita nielen detí, ale aj rodičov. Obchody zostali síce zatvorené, ale fantázia sa otvorila dokorán. Na online hodinách nás privítali  princezné, Harry Potter, Červená Čiapočka s celou svojou rodinou, ba dokonca i žolíková karta.  Naše rozprávkové masky sa s nami podelili o svoj zážitok  prostredníctvom videí a fotiek. Keď sa brána školy otvorila,  karneval sa preniesol do každej triedy. Deti prežili zábavné karnevalové popoludnie so svojimi spolužiakmi a s pani vychovávateľkou. Samotu z domáceho prostredia vystriedala radosť z karnevalových zážitkov.  foto TU                                    

Vychovávateľky ŠKD

Zdravý úsmev

Október  je aj mesiacom  zdravých zubov. V našej škole sa žiaci ISCED 1 v rámci projektu Zdravý úsmevzapájajú do rozličných aktivít, ktorých cieľom je nielen odstrániť  strach detí z návštevy zubného lekára, ale naučiť ichaj niečo o svojom chrupe. 

2. októbra sme si pripomenuli Svetový deň úsmevu. V tomto týždni prebehla v prvých triedach aktivita, kde sa mohli usmievať len detské očká spoza rúšok. Jej hlavným cieľom bolo oboznámiť deti  s významom zúbkov pre človeka, ale aj praktické precvičenie  správnej techniky ich čistenia. Súčasná situácia nám však umožnila len teoretické získanie vedomostí a ich praktické vyskúšanie iba na maketách.  Keď to situácia dovolí, k praktickému čisteniu zúbkov sa ešte vrátime.

Koordinátorka: Mgr. Anna Speváková