Menu Zavrieť

Školská jedáleň

Ak chcete prihlásiť stravníka, prineste, prosím, do kancelárie vedúcej školskej jedálne vyplnené a podpísasné tlačivo:

Spôsob úhrady príspevku na stravovanie:
Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa uhrádza vopred do 23. dňa v predchádzajúcom mesiaci formou:
   * prevodný príkaz      * vklad na účet                 * poštová poukážka

na číslo účtu ŠJ IBAN: SK66 5600 0000 0071 3729 1007, BIC kód banky: KOMASK2X
V prípade neskorého pripísania úhrady na účet ŠJ bude stravníkovi poskytnutá strava až od nasledujúceho dňa po dni, kedy bola úhrada pripísaná.
Na číslo účtu uvedené v zápisnom lístku stravníka bude vrátený preplatok príspevku na stravovanie zákonnému zástupcovi dieťaťa po ukončení školského roka (prípadne na vyžiadanie).

Podľa dodatku k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Levice č. 95 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v ŠJ je schválená:

Výška finančného príspevku na stravovanie /nákup potravín /:
1. – 4. roč. 0,01 €/obed uhrádza rodič – ak včas neodhlási žiaka uhradí plnú sumu 1,21 €/obed (1,20€ dotácia + 0,01 finančný príspevok)
5. – 9. roč. 0,10 €/obed uhrádza rodič – ak včas neodhlási žiaka uhradí plnú sumu 1,30 €/obed (1,20€ dotácia + 0,10 finančný príspevok)
Jednorazová platba stravného vo výške 20,00 € (podľa prevádzkového poriadku ŠJ a ZŠ/ je potrebné uhradiť do 23.08.2019. Pri dodržaní podmienok na priznanie dotácie 1,20 € na výchovu k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR (dodržanie podmienok odhlasovania stravy) bude preplatok na stravnom vrátený ku koncu školského roka na poskytnuté číslo účtu zákonného zástupcu dieťaťa.

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14:00 hod. v predchádzajúci pracovný deň. V pondelok je možné odhlásiť do 6:30 hod.

Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady správnej výrobnej praxe – HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň.

V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára (v súlade s prevádzkovým poriadkom ŠJ) počas vydávania stravy. Stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie, ktorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov vyššie v zátvorke. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole je potrebné dieťa/žiaka zo stravovania včas odhlásiť.
Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
Odber stravy je na základe prihlásenia sa čipom/kartou žiaka.

Možnosti odhlasovania zo stravovania:

– telefonicky na tel. č.: 036/622 15 08
– mailom na adrese jedalen@zsaklv.sk
– osobne v ŠJ pri ZŠ Ul. M. R. Štefánika 34, Levice

Podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, dieťa má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole a odobralo stravu. Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní, dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie, ktorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov vyššie v zátvorke.

Číslo tel.: 036/622 15 08
E-mail: jedalen@zsaklv.sk

Zdeňka Senciová
vedúca ŠJ