Menu Zavrieť

Spoločnými silami za ochranu biodiverzity v areáli školy

Tento ENVIROPROJEKT bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Cieľom projektu je zvýšenie prírodnej rozmanitosti – biodiverzity rôznych druhov organizmov v školskom areáli, čím prispievame k zvýšeniu počtu druhov organizmov, zväčšeniu zelených plôch v areáli školy a tak k zlepšeniu mikroklímy. Podporujeme aj výsadbu liečivých bylín a rastlín za účelom vzdelávania žiakov, taktiež úpravu školského areálu na umožnenie vzdelávania v exteriéri školy a v neposlednom rade premenu areálu školy na prostredie vhodnejšie pre edukáciu žiakov.
Tiež sa aktívne podieľame na zveľaďovaní životného prostredia školy a na eliminácií znečistenia životného prostredia. Ďalším cieľom projektu je rozvíjanie praktických zručností žiakov pri výrobe vyvýšených záhonov a kompostoviska a formovanie konania žiakov vedúce k zdravému životnému štýlu. Zážitkovým učením, výsadbou liečivých bylín a rastlín v bylinkovej špirále a skalke, vybudovaním hmyzieho hotela vytvárame pozitívny vzťah a ochranárske postoje žiakov k prírode a k životnému prostrediu.

Environmentálny audit

Na základe environmentálneho auditu získali žiaci prehľad o biotopoch v exteriéri školy, o ich stave, čo je jedným z prvých a hlavných krokov, ktoré sme museli uskutočniť, aby sme zrealizovali na našej škole tento projekt.

Úprava areálu školy

Úprava častí areálu školy sa realizuje prevažne na hodinách techniky a počas brigády „Vyčistime si areál školy“ ktorú organizujeme každoročne na Deň Zeme. Táto úprava pozostáva z vyčistenia bezprostredného okolia náučného chodníka a ľahkých terénnych úprav. Na čistení areálu školy sa podieľajú všetci žiaci školy.

Vertikálna stena

Živá zelená stena má niekoľko skvelých vlastností – tlmí hluk a prach, v lete poskytuje múrom tieň a tým zabraňuje prehrievaniu budov. Žiaci ISCED 2 na hodinách Techniky vybudovali vertikálnu stenu z PET fliaš a zasadili do kvetináčov rôzne rastliny. Žiaci v procese edukácie plnia nasledovné aktivity:
Určiť biodiverzitu hmyzu vertikálnej steny v rôznych stanovištných podmienkach.
Index diverzity podľa Oduma (Idiv) je pomer počtu druhov k počtu jedincov
Idiv = (S(počet druhov))/(N(počet jedincov))
Pozorovať výskyt hmyzu na vertikálnej stene v skupinách.
Zapísať výsledky a vypočítať diverzitu vertikálnej steny.

Bylinková špirála

V rámci hodín Techniky žiaci pracovali na realizácii bylinkovej špirály. Najprv si vyznačili miesto a tvar. Postupne začali budovať kamenného slimáka s najvyšším bodom v strede. Vytvorili tak bylinkovú špirálu veľkú 2 metre. Žiaci nakoniec vysadili rôzne druhy liečivých byliniek. Takáto bylinková špirála umožňuje vytvoriť na pozemku malú ekoplochu pre štúdium rozličných nárokov rastlín na život ktorá využíva trojrozmerný priestor a vytvára úkryty pre rôzne užitočné živočíšne druhy. Žiaci v procese edukácie plnia nasledovné aktivity:

• Využiť jednotlivé zmysly pri určovaní rastlín a bylín v záhrade.
• Využiť princíp hmatiek s využitím čuchu.
• Zistiť rozdiely v štruktúre kvetov a listov kvetov.
• Zistiť v odbornej literatúre liečivé účinky jednotlivých rastlín.
• Natrhať, usušiť a naučiť sa z byliniek pripraviť čaj.

Skalka

Skalku vybudovali a rôzne druhy rastlín vysadili žiaci ISCED 2 s pomocou učiteľov. Pomocou nej žiaci v procese edukácie plnia nasledovnú dlhodobú aktivitu:

• Rozdeliť sa na začiatku výsadby do skupín podľa počtu rastlín v skalke.
• Pozorovať rast a vývoj rastlín na svojej strane skalky.
• Zapisovať výsledky jednotlivých pozorovaní do tabuľky.
• Vyhodnotiť a porovnať svoje zistenia so zisteniami ostatných skupín.
• Prezentovať výsledky zistení formou prezentácie podľa vlastného výberu.

Elektronický herbár A. Kmeťa Kmeťa

Žiaci si nenútenou formou zapamätajú farbu, vzhľad a ostatné charakteristické znaky jednotlivých rastlín a na hodinách Informatiky zhotovia elektronický herbár. Zanechajú v ňom vlastné rukopisy a pohľady na ihličnaté a listnaté stromy. Keďže aj Andrej Kmeť bol botanikom a našiel množstvo nových druhov rastlín, žiakov týmto spôsobom vedieme k pozitívnemu vzťahu k rastlinám a dávame zároveň do povedomia Andreja Kmeťa, ktorého čestný názov nesie škola od roku 2007. Tento elektronický herbár budú žiaci neustále dopĺňať a využívať ho ako učebnú pomôcku na hodinách Biológie, Prírodovedy a Techniky.

Kompostovisko

Areál našej školy je veľmi rozsiahly, nachádza sa na ňom množstvo zelene – stromov a kríkov, ktoré je potrebné neustále upravovať. Každoročne na jeseň, žiaci na hodinách Techniky vyhrabávajú opadané lístie, ktoré sme doteraz dávali do kontajnerov na bioodpad. Preto bolo potrebné vyrobiť a založiť paletové kompostovisko. Žiaci v procese edukácie plnia dlhodobú aktivitu:

• Pridávať pravidelne bioodpad z jednotlivých tried do vytvoreného kompostoviska (v našej ZŠ máme v triedach separovaný odpad – papier, plasty a bioodpad).
• Pridávať na hodinách Techniky do kompostoviska priebežne ďalší bioodpad – listy, naštiepkované prebytočné konáre a orezy zo stromov, ako aj burinu zo školského políčka či kvetinových záhonov.

Vyvýšené záhony

Výhoda pestovania plodín na vyvýšených záhonoch je už dnes známa mnohým ľuďom. Práve tu, pri ich zakladaní, môžeme využiť prebytočný biologický odpad zo záhrady. Prípravu plochy pod vyvýšené záhony – výkop jám a obloženie drôteným pletivom, zhotovili na hodinách Techniky žiaci 8. ročníka. Vytvorenie debnenia vyvýšených záhonov z paliet a vyloženie nopovou fóliou zhotovili na hodinách Techniky žiaci 9. ročníka. Navážanie biologického odpadu, ktorý tvorí výplň záhonov uskutočnili na hodinách Techniky žiaci 7. ročníka.

Hmyzí hotel

Žiaci v hmyzom hoteli uvidia široké spektrum hmyzu, ktorý pomáha udržiavať biologickú rovnováhu v prírodnej záhrade bez používania chemických insekticídov.
Žiaci v procese edukácie plnia dlhodobú aktivitu:

• Sledovať výskyt a pohyb jedincov rôznych druhov hmyzu v hmyzom hoteli a okolí za rôznych podmienok – napr. rôzne počasie, rôzne hodiny počas dňa, rôzne ročné obdobia.
• Určiť rodové mená pozorovaných druhov hmyzu pomocou odbornej literatúry a atlasov.
• Porovnať svoje zistenia so zisteniami ostatných spolužiakov v triede.
• Vytvoriť prezentáciu a vyvodiť závery.