Menu Zavrieť

Verejné obstarávanie

Aktuálne výzvy

Výzva na predloženie ponuky v súlade so zákonom č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice zverejňuje týmto výzvu na predkladanie cenových ponúk na dodanie učebníc a pracovných zošitov

Školská kuchyňa a školská jedáleň ako súčasť základnej školy Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice ako verejný obstarávateľ, zverejňuje týmto výzvu na predkladanie cenových ponúk pre zákazku s finančným limitom podľa § 5 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) zadávanú postupom podľa § 117 „ZVO“ ako zákazku s nízkou hodnotou.

Štatutárny zástupca:Mgr. Alica Meňhartová, riaditeľka školy
Kontaktná osoba:Božena Patiová, vedúca školskej jedálne
Telefón:036 / 622 15 08
E-mail:jedalen@zsaklv.sk