Menu Zavrieť

Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II (POPII)

Základnú školu Andreja Kmeťa v Leviciach navštevujú žiaci z rôznych spoločenských vrstiev, z rôzneho rodinného prostredia a s rôznymi študijnými predpokladmi. V zmysle nášho motta:

…Robíme všetko, čo je v našich silách,
aby žiaci dosiahli všetko,
čo je v ich silách…

vynakladáme úsilie, aby každý žiak dosiahol svoje maximum, aby si uvedomoval zodpovednosť za svoje vzdelávanie a zažil úspech. Najcitlivejšou skupinou žiakov z tohto uhla pohľadu sú žiaci so zdravotným znevýhodnením. Dosiahnuť cieľ, zlepšiť študijné výsledky žiakov ohrozených školským neúspechom z dôvodu problémov v učení, správaní, alebo zo zdravotných dôvodov, vôbec nie je jednoduché. Vďaka národnému projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II sme získali finančné prostriedky na pokrytie mzdových nákladov pre 5 pedagogických asistentov, 1 školského špeciálneho pedagóga a 1 školského psychológa. Takýmto rozšírením pedagogického zboru sa vytvárajú optimálne podmienky na prácu tak žiakom, ako i pedagógom.

Asistenti učiteľa a inkluzívny tím svojou pracovnou činnosťou priamo prispievajú
k inklúzii žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zabezpečia rovnosť príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese.

Aktivity asistenta sú zamerané na bezprostrednú pomoc a spoluprácu s učiteľom v triede, uľahčovanie adaptácie dieťaťa a pomoc pri prekonávaní bariér, spolupráca na tvorbe učebných pomôcok, sprevádzanie žiaka pri mimoškolských aktivitách.

Školský špeciálny pedagóg sa priamo podieľa na výchove a vzdelávaní žiaka so ŠVVP, poskytuje  špeciálno – pedagogickú intervenciu, konzultácie a poradenstvo pedagogickým zamestnancom a rodičom žiaka.

Školský psychológ poznáva osobnosť žiaka, vykonáva poradenskú činnosť, osobitnú pozornosť venuje žiakom so ŠVVP, žiakom, ktorí sa nachádzajú v krízových situáciách, nadaným a talentovaným žiakom, rovnako celým kolektívom, v ktorých sa vyskytli nejaké problémy. Je k dispozícii pedagogickým zamestnancom i rodičom.

Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

Riadiaci orgán: www.ludskezdroje.gov.sk

Sprostredkovateľský orgán: www.minedu.sk Prijímateľ Národného projektu: www.mpc-edu.sk

Tento projekt je podporený z ESF