Menu Zavrieť

Naša škola

Dátum vzniku školy, v súlade so zriaďovacou listinou školy, je 1.september 1960. Odvtedy prešli jej bránami tisícky úspešných absolventov. V roku 2002 škola získala právnu subjektivitu. V rámci využívania svojich kompetencií si ako prioritnú úlohu stanovila skvalitnenie a inovovanie výchovno-vzdelávacej práce, vzostup úrovne a efektivity výsledkov, úspešnosť absolventov, prácu na projektoch národnej i medzinárodnej úrovni. Plnenie stanoveného cieľa sa prejavilo v dosiahnutých výsledkoch školy, v záujme verejnosti o školu.

Stavba školy je pavilónového typu, čo je výhodou najmä pre žiakov. Vytvára podmienky pre kľudné rovnocenné pracovné prostredie.
V pavilónoch sa okrem kmeňových tried nachádza: učebňa umeleckých výchov (Picassov ateliér), prednáškovo – prezentačná učebňa, zrekonštruovaná telocvičňa, tančiareň, učebne informatickej výchovy, učebne prírodovedných predmetov, jazykové laboratórium, multifunkčná učebňa s príručnou školskou knižnicou, učebňa náboženskej a etickej výchovy, trieda v prírode so zvukovou bariérou od cesty. Samozrejmosťou je najmodernejšia technika – interaktívne tabule, počítače a tablety.

Počas svojej existencie za spolupráce s akreditovanými inštitúciami dopĺňa svoj výchovno-vzdelávací program inovačnými formami, metódami a obsahom výučby žiakov a prípravy pedagogických zamestnancov:

r. 1996 – overovanie programu a metodiky Step by step (Krok za krokom) za garancie Nadácie školy dokorán zriadenou Nadáciou otvorenej spoločnosti (Open Society Fund v Bratislave)

r. 1997 – výučbový kurz pre uchádzačov na získanie vzdelávania poskytovaného základnou školou

r. 1999 – projekt Nadácie otvorenej spoločnosti Deti ulice a Začnime spolu, zameraný na krúžkovú činnosť a prácu v ŠKD

r. 2000 – 2002 modelovým a metodickým centrom na prípravu učiteľov pre aplikáciu metodiky Krok za krokom. Akreditované vzdelávanie absolvovalo v dvoch cykloch 41 učiteľov v rozsahu 90 hodín prednášok

r. 2001 – v spolupráci s OZ Zdravé deti bol zrealizovaný Environmentálny náučný chodník pre areál školy

po r. 2002 – realizovanie alternatívneho vzdelávania mimoriadne nadaných detí podľa projektu PhDr. Jolany Laznibatovej, CSc., riaditeľky ZŠ a gymnázia MNŽ v Bratislave.

od 3. septembra 2007 nesie naša škola hrdý názov Základná škola Andreja Kmeťa, ktorý jej bol prepožičaný MŠ SR.

Prečo práve Andrej Kmeť?

Socha Andreja Kmeťa

Andrej Kmeť bol všestranne nadaný polyhistor, ktorý sa zaoberal botanikou, mineralógiou, archeológiou a etnografiou. Pôsobil v regióne Tekova a Hontu (Pukanec, Pečenice, Beša, Bátovce, Jabloňovce, Plášťovce), kde uskutočnil viaceré významné výskumy a objavy. Zviditeľnil náš región na medzinárodných podujatiach a výstavách v Prahe, vo Viedni, v Paríži i v USA. Stelesňoval v sebe jednotu duchovného, vedeckého i osvetového činiteľa.

v r. 2008 škola začala pracovať podľa vlastného školského programu pod názvom Škola tvorivého vzdelávania.

v r. 2008 sa rozšírili priestory školy o ďalšie dva pavilóny, školské stravovacie zariadenie a športový areál s multifunkčným ihriskom

v r. 2009 sa začala rekonštrukcia školy s projektovým názvom Broudband škola. Prostriedky sme získali z EŠF.

Od roku 2009 realizujeme úspešný projekt OP – Vzdelávanie – Škola tvorivého vzdelávania s podporou európskych štrukturálnych fondov.

2010 – už po druhý krát sa škola zapojila do projektu COMENIUS s medzinárodnou účasťou 6 krajín pod názvom: Učenie sa o hrdinoch prostredníctvom legiend.

Okrem výučbových programov škola aj v súčasnosti realizuje výchovno-vzdelávacie programy a projekty, ktorými vytvára nové a lepšie podmienky pre prípravu našich žiakov, pre život, prácu a uplatnenie sa v praxi. Už dnes sa naši žiaci prezentujú na významných podujatiach v meste, regióne, na úrovni Slovenska i v zahraničí. Medzi najvýraznejšie patria: Infovek; Otvorená škola pre šport; Škola podporujúca zdravie; Divadlo bez hraníc, školské tlačoviny – časopis OK+NO, kalendár; žiacky parlament; Socrates Comenius 1 v spolupráci so školami v Nemecku v meste Seon, na Cypre v meste Deftera, v Maďarsku v meste Fót, v Taliansku v meste Padova a v Poľsku v meste Gdaňsk . Škola si vytvorila trvalé družobné vzťahy so Slovenskou základnou školou a lýceom v Békešskej Čabe a Základnou školou v Boskoviciach
Škola žije súčasnosťou, vychováva a vzdeláva pre budúcnosť.

Bilancia obdobia – september 2011 až august 2016

 • výsledky testovania žiakov v 9. ročníkoch – nad celoslovenský priemer
 • výborné výsledky žiakov vo vedomostných súťažiach – v školských rokoch 2012/2013 a 2014/2015 sme sa umiestnili na 2. mieste v rámci Nitrianskeho kraja v konkurencii 200 zapojených škôl
 • AKTIVITY WEEKS – týždenná intenzívna výučba v cudzom jazyku so zahraničnými lektormi, v zmysle školského vzdelávacieho programu povinná pre žiakov vzdelávaných vo variantoch VINŽ (nadané triedy) a RVCJ (jazykové triedy)
 • každoročné zahraničné mobility – Taliankso (3-krát), Poľsko (3-krát), nemecky hovoriace krajiny, Viedeň (3-krát), Paríž, Rumunsko, Grécko, Španielsko
 • pretrvávajúca spolupráca s družobnou školou v Boskoviciach
 • množstvo tradičných i netradičných aktivít (viac info nájdete v sekcii Aktuálne informácie a Fotogaléria)
 • nový maskot a hymna školy
 • Projekty realizované v tomto období: Comenius 2 Škola tvorivého vzdelávania, Florbal do škôl, Svet obrazu vnímaný v 3D, Zippyho kamaráti, Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka, Digiškola, Viem o čom čítam, Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania, Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, AMV – aktivizujúce metódy vo výchove, Národný projekt – Komplexný poradenský systém – prevencia ovplyvňovania sociálno – patologických javov v školskom prostredí, Národný projekt – Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno – vzdelávacie predmety, Broadband škola, Národný projekt Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov – ŠPÚ (prebieha aj na našej škole), Národný projekt Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v predmete informatika – ŠPÚ, Národný projekt Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách – ÚIPŠ, Environmentálny náučný chodník, Zdravá škola
 • Školiace stredisko SAMSUNG SCHOOL – vzdelávanie pedagógov regiónu v oblasti používania tabletov, získané vybavenie: 30 kusov tabletov, dotykový display s uhlopriečkou 170cm
 • Spolupráca so Strednou priemyselnou školou v Leviciach v oblasti zvyšovania záujmu o polytechnické vzdelávanie
 • kontinuálne vzdelávanie pedagógov na škole
 • zrealizované opravy a väčšie investície: plastové okná C pavilón + D pavilón + školská jedáleň a kuchyňa, nová fasáda C pavilónu, oprava chodníkov, parkovisko pre zamestnancov, nový nábytok v zborovniach a triedach, výrazné zvýšenie počtu interaktívnych tabúl, obnovenie počítačového vybavenia u administratívnych zamestnancov, športová výstroj pre žiakov zo SZP, prestavba zborovne, oprava vstupného schodiska, opravy stropov v školskej jedálni, soklov v triedach, elektronický dochádzkový systém, centralizovaná tlač, elektronická oznamová tabuľa, zmenu interiéru chodieb.

Oprava fasády C pavilónu

Pôvodná fasáda C pavilónu
Opravená fasáda C pavilónu

Oprava chodníkov

Pôvodný chodník
Nový chodník

Informačný LED panel pre verejnosť

Informačný LED panel na B pavilóne