Menu Zavrieť

Školský psychológ

Školský psychológ Základnej školy Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice
Mgr. Martina Bočkayová
Pavilón D, 2. poschodie, kabinet školskej psychologičky
E-mail: psycholog@zsaklv.sk

Milý žiak/žiačka!

Som tu pre teba, keď:

  • prežívaš ťažké obdobie,
  • máš pocit, že sa ti nič nedarí,
  • sa ti ťažko učí, a nevieš prísť na ten správny systém učenia sa,
  • ťa niečo trápi a chceš sa o tom porozprávať,
  • si bez nálady a strácaš radosť zo života,
  • si nezapadol (nezapadla) do kolektívu a v triede sa necítiš dobre,
  • máš pocit, že sú učitelia k tebe nespravodliví,
  • ti niekto ubližuje,
  • ťa trápi rodinná situácia alebo vzťahy s kamarátmi

Kedy za mnou môžeš prísť?

Ak sa potrebuješ porozprávať alebo poradiť, som tu pre teba každý pracovný deň v čase od 7:00 do 15:00 hod.

Konzultačno-poradenská činnosť pre rodičov a pedagógov

Poradenstvo pre rodičov a pedagógov je poskytované individuálne na základe dohody každý pracovný deň v čase od 7:00 do 15:00 hod. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať.

Kto je školský psychológ?

Školský psychológ je pre všetkých účastníkov výchovno-vzdelávacieho procesu empatickým poslucháčom, partnerom, mediátorom, poradcom a orientačným diagnostikom pri riešení rôznych problémov a situácií.

Školský psychológ sa riadi etickým kódexom práce a je zodpovedný za zachovanie dôvernosti informácií. Individuálne so žiakmi pracuje len po informovanom súhlase zákonného zástupcu.

Osobne pozná klímu školy, jej problémy, osobne pozná členov pedagogického zboru, štýl ich práce a používané metódy. Školský psychológ sa vo svojej činnosti zameriava na plnenie tzv. podporných služieb v škole.

Náplň práce školského psychológa:

Vo vzťahu k žiakom pomáha riešiť problémy súvisiace s učením (tréma, strach zo skúšania, problém so sústredením, poruchy učenia, zlepšenie spôsobu učenia a motivácie, a i.) pri problémoch v osobnom živote (vzťahy so spolužiakmi, kamarátmi, rodičmi, učiteľmi, problémy pri adaptácii, začlenení sa do kolektívu a i.).

Vo vzťahu k pedagógom pomáha pri riešení vyučovacích a výchovných problémoch u žiakov, hľadaní cesty vedúcej k zlepšeniu atmosféry v triede, k zlepšeniu spolupráce medzi učiteľmi a žiakmi.

Vo vzťahu k rodičom poskytuje poradenstvo pri výchovných problémoch a problémoch v učení dieťaťa.

Školský psychológ na škole realizuje činnosti:

Diagnostickú – poznáva osobnosť žiaka, jeho schopnosti, osobnostné vlastnosti, identifikuje poruchy správania a učenia a spolu s učiteľmi a ostatnými odborníkmi sa podieľa na ich zmiernení.

Intervenčnú – vytvára spolu s učiteľským kolektívom podmienky pre uskutočňovanie pozitívnych zmien v osobnosti žiaka vo vzťahu k rodičom, učiteľom a spolužiakom, ako aj ku škole a školskému učivu. Rovnako tiež napomáha učiteľom a rodičom spracovávať ich postoje a prežívanie, ktoré sa u nich objavujú v súvislosti s určitými prejavmi správania u detí. Napomáha riešeniu situácie či vzťahu medzi učiteľmi, rodičmi a žiakmi.

Preventívnu – pozoruje žiakov v triedach za účelom odhalenia problémových žiakov, prípadne problémových vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi, vytvára a realizuje špeciálne programy napomáhajúce zdravému rozvoju osobnosti žiaka.

Poradenskú – poskytuje konzultácie rodičom, učiteľom a žiakom, napríklad v oblasti voľby povolania, pomáha pri integrácii žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami do normálneho výchovno-vzdelávacieho procesu v zmysle ich plnej akceptácie.

Bútľavá vŕba

Tento formulár slúži na napísanie anonymnej správy priamo do elektronickej pošty školského psychológa: