Menu Zavrieť

Školský psychológ

Školský psychológ Základnej školy Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice
Mgr. Martina Bočkayová
Pavilón D, 2. poschodie, kabinet školskej psychologičky
E-mail: psycholog@zsaklv.sk


Prihováram sa k Vám z pozície školského psychológa    

Všetci na Slovensku ale aj po celom svete prežívame veľmi novú a špecifickú situáciu a aktuálne nás všetkých spájajú rovnaké obavy. Je dôležité, aby sme ostali doma, čo je pre mnohých úplne nová situácia ale:

Milí rodičia!
Je v poriadku, keď Vaše dieťa nesplní všetky úlohy.
Je v poriadku, keď Vy nedokážete všetky úlohy vysvetliť deťom.
Nehádajte sa kvôli domácim úlohám!
Namiesto toho buďte pre svoje deti oporou.
Pomáhajte svojim deťom a povedze im, že ich ľúbite.

Milí študenti!
Je v poriadku, keď nesplníte všetky úlohy na 100%, ALE PRACUJTE ZODPOVEDNE. 
Je v poriadku, keď všetkým úlohám nerozumiete, napíšte svojim učiteľom, určite sa budú snažiť vysvetliť Vám to čo najlepšie. 
Nehádajte sa kvôli úlohám so svojimi rodičmi. 
Namiesto toho ich požiadajte o pomoc. 
Počúvajte ich a povedzte im, že ich ľúbite.

Milí učitelia,
Každé dieťa má momentálne rôznu domácu situáciu a je v poriadku ak vám úlohu neodovzdá v daný deň, dajte im dostatok času.
Ak dieťa úlohe nerozumie, pomôžte mu.
Snažte sa vyhnúť zlému hodnoteniu, komunikujte so žiakom. 
Buďte empatickí, trpezliví, ľudskí (aj keď viem, že takí ste🙂) 
Pochváľte ich. 

Situácia pominie a my si nebudeme pamätať, ako sme učili, čo sme učili, akú známku sme dostali, ale budeme si pamätať AKO SME SA CÍTILI a verte mi, že každý sa chce cítiť milovaný, pochopený a v bezpečí.

Som tu pre VÁS

 • Môžete sa so mnou spojiť cez email: psycholog@zsaklv.sk
 • Využiť na našej stránke www.zsaklv.sk v sekcii školský psychológ- Bútľavá vŕba“ a napísať správu, ktorá príde priamo do mojej elektronickej pošty. (Pre spätnú reakciu je však potrebné nechať na seba kontakt, aby som s Vami vedela komunikovať)
 • Neváhajte kontaktovať Vašich triednych učiteľov a oni sa so mnou spojaMilý žiak/žiačka!

Som tu pre teba, keď:

 • prežívaš ťažké obdobie,
 • máš pocit, že sa ti nič nedarí,
 • sa ti ťažko učí, a nevieš prísť na ten správny systém učenia sa,
 • ťa niečo trápi a chceš sa o tom porozprávať,
 • si bez nálady a strácaš radosť zo života,
 • si nezapadol (nezapadla) do kolektívu a v triede sa necítiš dobre,
 • máš pocit, že sú učitelia k tebe nespravodliví,
 • ti niekto ubližuje,
 • ťa trápi rodinná situácia alebo vzťahy s kamarátmi

Kedy za mnou môžeš prísť?

Ak sa potrebuješ porozprávať alebo poradiť, som tu pre teba každý pracovný deň v čase od 7:00 do 15:00 hod.

Konzultačno-poradenská činnosť pre rodičov a pedagógov

Poradenstvo pre rodičov a pedagógov je poskytované individuálne na základe dohody každý pracovný deň v čase od 7:00 do 15:00 hod. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať.

Kto je školský psychológ?

Školský psychológ je pre všetkých účastníkov výchovno-vzdelávacieho procesu empatickým poslucháčom, partnerom, mediátorom, poradcom a orientačným diagnostikom pri riešení rôznych problémov a situácií.

Školský psychológ sa riadi etickým kódexom práce a je zodpovedný za zachovanie dôvernosti informácií. Individuálne so žiakmi pracuje len po informovanom súhlase zákonného zástupcu.

Osobne pozná klímu školy, jej problémy, osobne pozná členov pedagogického zboru, štýl ich práce a používané metódy. Školský psychológ sa vo svojej činnosti zameriava na plnenie tzv. podporných služieb v škole.

Náplň práce školského psychológa:

Vo vzťahu k žiakom pomáha riešiť problémy súvisiace s učením (tréma, strach zo skúšania, problém so sústredením, poruchy učenia, zlepšenie spôsobu učenia a motivácie, a i.) pri problémoch v osobnom živote (vzťahy so spolužiakmi, kamarátmi, rodičmi, učiteľmi, problémy pri adaptácii, začlenení sa do kolektívu a i.).

Vo vzťahu k pedagógom pomáha pri riešení vyučovacích a výchovných problémoch u žiakov, hľadaní cesty vedúcej k zlepšeniu atmosféry v triede, k zlepšeniu spolupráce medzi učiteľmi a žiakmi.

Vo vzťahu k rodičom poskytuje poradenstvo pri výchovných problémoch a problémoch v učení dieťaťa.

Školský psychológ na škole realizuje činnosti:

Diagnostickú – poznáva osobnosť žiaka, jeho schopnosti, osobnostné vlastnosti, identifikuje poruchy správania a učenia a spolu s učiteľmi a ostatnými odborníkmi sa podieľa na ich zmiernení.

Intervenčnú – vytvára spolu s učiteľským kolektívom podmienky pre uskutočňovanie pozitívnych zmien v osobnosti žiaka vo vzťahu k rodičom, učiteľom a spolužiakom, ako aj ku škole a školskému učivu. Rovnako tiež napomáha učiteľom a rodičom spracovávať ich postoje a prežívanie, ktoré sa u nich objavujú v súvislosti s určitými prejavmi správania u detí. Napomáha riešeniu situácie či vzťahu medzi učiteľmi, rodičmi a žiakmi.

Preventívnu – pozoruje žiakov v triedach za účelom odhalenia problémových žiakov, prípadne problémových vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi, vytvára a realizuje špeciálne programy napomáhajúce zdravému rozvoju osobnosti žiaka.

Poradenskú – poskytuje konzultácie rodičom, učiteľom a žiakom, napríklad v oblasti voľby povolania, pomáha pri integrácii žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami do normálneho výchovno-vzdelávacieho procesu v zmysle ich plnej akceptácie.

Bútľavá vŕba

Tento formulár slúži na napísanie anonymnej správy priamo do elektronickej pošty školského psychológa: