Menu Zavrieť

Výchovný poradca

Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium:

Prihlášky na stredné školy: Odoslanie prihlášok na stredné školy, kde je potrebné overenie špeciálnych zručností, schopností a talentu a ostatné stredné školy:

Termín podania prihlášok na SŠ je pre všetky odbory vzdelávania rovnaký.

Prihlášky na SŠ je potrebné podať do 20. marca 2023

Termíny konania prijímacích skúšok na gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá

– 1. termín:

a) odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:

4. 5. 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 5. 5. 2023

b) odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:

2. 5. 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. 5. 2023 a aj 28. 4. 2023

– 2. termín:

a) odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:

9. 5. 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. 5. 2023

b) odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:

11. 5. 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 12. 5. 2023 a 15. 5. 2023

✓ Termíny konania prijímacích skúšok na stredné športové školy

Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v odboroch vzdelávania sa na stredných športových školách koná v dvoch fázach:

a) prvá fáza – overenie športového výkonu:

– od 21.3. do 14.4.2023 pre všetky druhy športov (spoločné pre oba termíny prijímacej skúšky)

b) druhá fáza – psychodiagnostické vyšetrenie:

2. 5. 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 28. 4. 2023 a 3. 5. 2023

(1. termín) alebo

11. 5. 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 12. 5. 2023 a 15. 5. 2023

(2. termín)

Termíny pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 sú:

19. 5. 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.);

20. 6. 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.) na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka podľa § 66 ods. 6 školského zákona

Zápisný lístok:

Po prijatí žiaka na strednú školu sa v kancelárii výchovného poradcu vydáva zápisný lístok.

Od školského roka 2014/2015 je naša škola certifikačnou školou pre elektronické testovanie žiakov 9. ročníka T9.

Testovanie 5-2023

Dňa 17. 05. 2023 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníkov z matematiky, slovenského jazyka a literatúry.

Testovanie 9-2023

Dňa 22. 03. 2023 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov z matematiky, slovenského jazyka a literatúry. V prípade objektívnych dôvodov neúčasti sa koná náhradné testovanie organizované Okresný úrad v Nitre 04. a 05. 04. 2023 (utorok, streda).

Vážení rodičia,
rada by som Vám oznámila spustenie nového katalógu stredných škôl. Je prehľadne rozdelený podľa typov stredných škôl (SOŠ, gymnáziá, konzervatóriá, špeciálne školy) a školy môžu vyplňovať údaje o vyučovaných odboroch, výhodách štúdia na škole, stravovaní a ubytovaní.

http://www.stredneskoly.eu
http://www.svs.edu.sk/miesta – zoznam voľných miest na stredných školách v okrese Levice

Čo je úlohou výchovného poradcu

  • sprístupňuje všetkým žiakom a ich zákonným zástupcom informácie a poradenskú službu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na povolanie
  • poskytuje požadované informácie a zabezpečuje komunikáciu s ŠVS
  • 1x v týždni (vo štvrtok) v čase od 14,00 – 15,45 hod. poskytuje konzultácie, poradenstvo o postupoch pri riešení individuálnych problémov žiakov zamerané na vzdelávanie, správanie, prevenciu
  • vedie evidenciu žiakov so ŠVVP, integrovaných žiakov. Pre žiakov s nízkou motiváciou ku práci v škole, pre žiakov z málo podnetného sociálneho prostredia zabezpečuje konzultácie a diagnostiku žiakov v spolupráci s ich zákonnými zástupcami
  • poskytuje informácie o možnostiach ďalšieho vzdelávania a žiakov, ktorí končia školskú dochádzku v nižších ročníkoch
  • spracováva a predkladá spracované štatistické údaje o dosiahnutej úspešnosti evidovaných žiakov, o záujme a zaradení žiakov na ďalšie vzdelávanie na gremiálnych radách a pracovných poradách
  • zúčastňuje sa odborných seminárov a ďalšieho vzdelávania v oblasti výchovného poradenstva organizovaných MPC, PPP, ŠPÚ, Štátnym zdravotným ústavom
  • vypracovať samostatný harmonogram cieľov a úloh výchovného poradenstva, záverečnú správu o dosiahnutých výsledkoch

Prehľad webových stránok, na ktorých nájdete aktuálne informácie o SŠ, t.č. o kritériách na prijatie do študijných a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania môžete vyhľadať na:
www.svspn.sk – kritériá prijímacích skúšok pre SŠ na celom Slovensku/ Prijímacie kritériá pre školský rok 2020/2021 online databáza talentových škôl

Bezplatná telefonická Linka detskej istoty – 116 111

Vaša výchovná poradkyňa
Mgr. Marcela Babincová
E-mail: vychovnyporadca@zsaklv.sk