Menu Zavrieť

Výchovný poradca

Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium:

Prihlášky na stredné školy:

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi SŠ do 20.03.2024

Prijímacie skúšky na stredné školy:

Športové školy: overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v odboroch vzdelávania sa na stredných športových školách koná v 2 fázach:

1. fáza overenia športového nadania sa určuje na 25. 03. 202419. 04. 2024 pre všetky druhy športov

2. fáza overenia zdravotnej spôsobilosti sa určuje:

  • na 29. 04. 2024 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 30. 04. 2024 a 26. 04. 2024 (1. termín)
  • na 09. 05. 2024 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. 05. 2024 a 13. 05. 2024 (2. termín)

1. kolo prijímacích skúšok 1. termín:

a) na SŠ, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania (vrátane 8-ročných gymnázií) sa určuje termín konania prijímacích skúšok na 29. 04. 2024 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 30. 04. 2024 a 26. 04. 2024

b) na SŠ, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania sa určuje termín konania prijímacích skúšok na 02. 05. 2024 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 03. 05. 2024

1. kolo prijímacích skúšok 2. termín:

a) na SŠ, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania sa určuje termín konania prijímacích skúšok na 09. 05. 2024 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. 05. 2024 a aj 13. 05. 2024.

b) na SŠ, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania sa určuje termín konania prijímacích skúšok na 06. 05. 2024 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 07. 05. 2024.

Zápisný lístok:

Po prijatí žiaka na strednú školu zákonný zástupca odošle na strednú školu dokument: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na strednú školu (viď začiatok stránky Výchovného poradcu)

Od školského roka 2014/2015 je naša škola certifikačnou školou pre elektronické testovanie žiakov 9. ročníka T9.

Testovanie 9-2024

Dňa 20. 03. 2024 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov z matematiky, slovenského jazyka a literatúry. V prípade objektívnych dôvodov neúčasti sa koná náhradné testovanie organizované Okresný úrad v Nitre 04. 04. 2024 (štvrtok).

Vážení rodičia,
rada by som Vám oznámila spustenie nového katalógu stredných škôl. Je prehľadne rozdelený podľa typov stredných škôl (SOŠ, gymnáziá, konzervatóriá, špeciálne školy) a školy môžu vyplňovať údaje o vyučovaných odboroch, výhodách štúdia na škole, stravovaní a ubytovaní.

http://www.stredneskoly.eu
http://www.svs.edu.sk/miesta – zoznam voľných miest na stredných školách v okrese Levice

Čo je úlohou výchovného poradcu

  • sprístupňuje všetkým žiakom a ich zákonným zástupcom informácie a poradenskú službu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na povolanie
  • poskytuje požadované informácie a zabezpečuje komunikáciu s ŠVS
  • 1x v týždni (vo štvrtok) v čase od 14,00 – 15,45 hod. poskytuje konzultácie, poradenstvo o postupoch pri riešení individuálnych problémov žiakov zamerané na vzdelávanie, správanie, prevenciu
  • vedie evidenciu žiakov so ŠVVP, integrovaných žiakov. Pre žiakov s nízkou motiváciou ku práci v škole, pre žiakov z málo podnetného sociálneho prostredia zabezpečuje konzultácie a diagnostiku žiakov v spolupráci s ich zákonnými zástupcami
  • poskytuje informácie o možnostiach ďalšieho vzdelávania a žiakov, ktorí končia školskú dochádzku v nižších ročníkoch
  • spracováva a predkladá spracované štatistické údaje o dosiahnutej úspešnosti evidovaných žiakov, o záujme a zaradení žiakov na ďalšie vzdelávanie na gremiálnych radách a pracovných poradách
  • zúčastňuje sa odborných seminárov a ďalšieho vzdelávania v oblasti výchovného poradenstva organizovaných MPC, PPP, ŠPÚ, Štátnym zdravotným ústavom
  • vypracovať samostatný harmonogram cieľov a úloh výchovného poradenstva, záverečnú správu o dosiahnutých výsledkoch

Prehľad webových stránok, na ktorých nájdete aktuálne informácie o SŠ, t.č. o kritériách na prijatie do študijných a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania môžete vyhľadať na:
www.svspn.sk – kritériá prijímacích skúšok pre SŠ na celom Slovensku/ Prijímacie kritériá pre školský rok 2020/2021 online databáza talentových škôl

Bezplatná telefonická Linka detskej istoty – 116 111

Vaša výchovná poradkyňa
Mgr. Marcela Babincová
E-mail: vychovnyporadca@zsaklv.sk