Menu Zavrieť

Výchovný poradca

Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium:

Prihlášky na stredné školy:

 1. prihlášky na stredné školy, kde je potrebné overenie špeciálnych zručností, schopností a talentu:
  a) odoslanie prihlášok na študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych zručností, schopností, talentu (do 28. 02. 2020)
  b) talentové skúšky na SŠ: 15. 03. – 30. 04. 2020
  – odvolacie konanie: po talentových skúškach
 2. prihlášky na ostatné stredné školy:
  a) odoslanie prihlášok na ostatné študijné a učebné odbory (do 20. 04. 2020)
  b) prvé kolo prijímacích skúšok na SŠ – 1. termín: 11. 05. 2020
  prvé kolo prijímacích skúšok na SŠ – 2. termín: 14. 05. 2020
  – odvolacie konanie po prvom kole prijímacích skúšok: od 25. 05. 2020
  c) druhé kolo prijímacích skúšok na SŠ: 16. 06. 2020

Zápisný lístok:

Po prijatí žiaka na strednú školu sa v kancelárii výchovného poradcu vydáva zápisný lístok.

Od školského roka 2014/2015 je naša škola certifikačnou školou pre elektronické testovanie žiakov 9. ročníka T9.

Testovanie 5-2019

Dňa 20. 11. 2019 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníkov z matematiky, slovenského jazyka a literatúry.

Testovanie 9-2020

Dňa 01. 04. 2020 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov z matematiky, slovenského jazyka a literatúry. V prípade objektívnych dôvodov neúčasti sa koná náhradné testovanie organizované Okresný úrad v Nitre 15. a 16. 04. 2020 (streda, štvrtok).

Vážení rodičia,
rada by som Vám oznámila spustenie nového katalógu stredných škôl. Je prehľadne rozdelený podľa typov stredných škôl (SOŠ, gymnáziá, konzervatóriá, špeciálne školy) a školy môžu vyplňovať údaje o vyučovaných odboroch, výhodách štúdia na škole, stravovaní a ubytovaní.

http://www.stredneskoly.eu
http://www.svs.edu.sk/miesta – zoznam voľných miest na stredných školách v okrese Levice

Čo je úlohou výchovného poradcu

 • sprístupňuje všetkým žiakom a ich zákonným zástupcom informácie a poradenskú službu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na povolanie
 • poskytuje požadované informácie a zabezpečuje komunikáciu s ŠVS
 • 1x v týždni (vo štvrtok) v čase od 14,00 – 15,45 hod. poskytuje konzultácie, poradenstvo o postupoch pri riešení individuálnych problémov žiakov zamerané na vzdelávanie, správanie, prevenciu
 • vedie evidenciu žiakov so ŠVVP, integrovaných žiakov. Pre žiakov s nízkou motiváciou ku práci v škole, pre žiakov z málo podnetného sociálneho prostredia zabezpečuje konzultácie a diagnostiku žiakov v spolupráci s ich zákonnými zástupcami
 • poskytuje informácie o možnostiach ďalšieho vzdelávania a žiakov, ktorí končia školskú dochádzku v nižších ročníkoch
 • spracováva a predkladá spracované štatistické údaje o dosiahnutej úspešnosti evidovaných žiakov, o záujme a zaradení žiakov na ďalšie vzdelávanie na gremiálnych radách a pracovných poradách
 • zúčastňuje sa odborných seminárov a ďalšieho vzdelávania v oblasti výchovného poradenstva organizovaných MPC, PPP, ŠPÚ, Štátnym zdravotným ústavom
 • vypracovať samostatný harmonogram cieľov a úloh výchovného poradenstva, záverečnú správu o dosiahnutých výsledkoch

Prehľad webových stránok, na ktorých nájdete aktuálne informácie o SŠ, t.č. o kritériách na prijatie do študijných a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania môžete vyhľadať na:
www.svspn.sk – kritériá príjmacích skúšok pre SŠ na celom Slovensku/ Prijímacie kritériá pre školský rok 2020/2021 online databáza talentových škôl

Bezplatná telefonická Linka detskej istoty – 116 111

Vaša výchovná poradkyňa
Mgr. Marcela Babincová
E-mail: vychovnyporadca@zsaklv.sk