Menu Zavrieť

Výchovný poradca

Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium:

Prihlášky na stredné školy:

Odoslanie prihlášok na stredné školy, kde je potrebné overenie špeciálnych zručností, schopností a talentu a ostatné stredné školy: do 20.03.2022

Termíny konania prijímacích skúšok na gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá

– 1. termín:

a) odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:

2. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. 5. 2022

b) odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:

4. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 5. 5. 2022 a 6. 5. 2022

– 2. termín:

a) odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:

9. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. 5. 2022

b) odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:

11. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 12. 5. 2022 a 13. 5. 2022

✓ Termíny konania prijímacích skúšok na stredné športové školy

Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v odboroch vzdelávania sa na stredných športových školách koná v dvoch fázach:

a) prvá fáza – overenie športového výkonu:

– od 21.3. do 14.4.2022 pre všetky druhy športov (spoločné pre oba termíny prijímacej skúšky)

b) druhá fáza – psychodiagnostické vyšetrenie:

4. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 5. 5. 2022 a 6. 5. 2022

(1. termín) alebo

11. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 12. 5. 2022 a 13. 5. 2022

(2. termín)

Termíny pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 sú:

18. 5. 2022 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.);

24. 6. 2022 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.) na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka podľa § 66 ods. 6 školského zákona

Zápisný lístok:

Po prijatí žiaka na strednú školu sa v kancelárii výchovného poradcu vydáva zápisný lístok.

Od školského roka 2014/2015 je naša škola certifikačnou školou pre elektronické testovanie žiakov 9. ročníka T9.

Testovanie 5-2022

Dňa 18. 05. 2022 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníkov z matematiky, slovenského jazyka a literatúry.

Testovanie 9-2022

Dňa 06. 04. 2022 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov z matematiky, slovenského jazyka a literatúry. V prípade objektívnych dôvodov neúčasti sa koná náhradné testovanie organizované Okresný úrad v Nitre 21. 04. 2022 (štvrtok).

Vážení rodičia,
rada by som Vám oznámila spustenie nového katalógu stredných škôl. Je prehľadne rozdelený podľa typov stredných škôl (SOŠ, gymnáziá, konzervatóriá, špeciálne školy) a školy môžu vyplňovať údaje o vyučovaných odboroch, výhodách štúdia na škole, stravovaní a ubytovaní.

http://www.stredneskoly.eu
http://www.svs.edu.sk/miesta – zoznam voľných miest na stredných školách v okrese Levice

Čo je úlohou výchovného poradcu

  • sprístupňuje všetkým žiakom a ich zákonným zástupcom informácie a poradenskú službu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na povolanie
  • poskytuje požadované informácie a zabezpečuje komunikáciu s ŠVS
  • 1x v týždni (vo štvrtok) v čase od 14,00 – 15,45 hod. poskytuje konzultácie, poradenstvo o postupoch pri riešení individuálnych problémov žiakov zamerané na vzdelávanie, správanie, prevenciu
  • vedie evidenciu žiakov so ŠVVP, integrovaných žiakov. Pre žiakov s nízkou motiváciou ku práci v škole, pre žiakov z málo podnetného sociálneho prostredia zabezpečuje konzultácie a diagnostiku žiakov v spolupráci s ich zákonnými zástupcami
  • poskytuje informácie o možnostiach ďalšieho vzdelávania a žiakov, ktorí končia školskú dochádzku v nižších ročníkoch
  • spracováva a predkladá spracované štatistické údaje o dosiahnutej úspešnosti evidovaných žiakov, o záujme a zaradení žiakov na ďalšie vzdelávanie na gremiálnych radách a pracovných poradách
  • zúčastňuje sa odborných seminárov a ďalšieho vzdelávania v oblasti výchovného poradenstva organizovaných MPC, PPP, ŠPÚ, Štátnym zdravotným ústavom
  • vypracovať samostatný harmonogram cieľov a úloh výchovného poradenstva, záverečnú správu o dosiahnutých výsledkoch

Prehľad webových stránok, na ktorých nájdete aktuálne informácie o SŠ, t.č. o kritériách na prijatie do študijných a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania môžete vyhľadať na:
www.svspn.sk – kritériá prijímacích skúšok pre SŠ na celom Slovensku/ Prijímacie kritériá pre školský rok 2020/2021 online databáza talentových škôl

Bezplatná telefonická Linka detskej istoty – 116 111

Vaša výchovná poradkyňa
Mgr. Marcela Babincová
E-mail: vychovnyporadca@zsaklv.sk