Menu Zavrieť

Zelená škola

Zlepšenie medziľudských vzťahov a atmosféry prostredníctvom spolupráce, rozvoj tvorivého a kritického myslenia, pozitívna zmena myslenia a správania. Toto všetko  podporuje na školách realizácia programu Zelená škola – environmentálne vzdelávací program určený pre materské, základné, stredné a špeciálne školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie.

Cieľom programu je podpora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce, s pomocou učiteľov a rodičov riešiť reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene.

Zelená škola pomáha rozvíjať tieto zručnosti:

• schopnosť riešiť reálne potreby svojej školy a okolia
• spolupracovať v tíme, ale vedieť konať aj samostatne
• kriticky myslieť a vyjadriť svoj názor
• byť tvoriví a aktívni a zvedaví
• prijať zodpovednosť za svoje činy a rozhodnutia

V programe Zelená škola sa uplatňuje metodika 7 krokov:

1. Kolégium Zelenej školy
2. Environmentálny audit školy
3. Environmentálny akčný plán
4. Monitoring a hodnotenie
5. Proenvironmentálna výučba
6. Eko-kódex

Náplňou Zelenej školy je splnenie všetkých 7 krokov počas dvojročného certifikačného obdobia.

Na našej škole sme vytvorili najprv kolégium Zelenej školy, ktoré tvoria učitelia a TH zamestnanci:

Učitelia a TH zamestnanci:
Mgr. Erika Boldišová, Mgr. Zoltán Patko, Mgr. Marcel Kellner, Zuzana Šebová, Štefan Babinec, Ľudovít Baranyai

Žiaci:
Sabina Mária Prištiaková, Soňa Tužinská, Alexandra Habiňáková, Jozef Urban, Jakub Lacek, Karolína Šumerajová, Lucia Macáková, Adam Tóth, Igor Smolka, Andrej Kompan, Mederly Ján.

Tento tím v prvom roku certifikačného obdobia analyzoval súčasnú situáciu na našej škole v 6 oblastiach ( voda, odpad, energia, doprava a ovzdušie, zelené obstarávanie, zeleň a ochrana prírody). Na základe zistení o stave našej školy následne navrhol zlepšenia, ktoré sa snažili prostredníctvom zapojenia celej školy zrealizovať.

Za prioritnú tému sme si zvolili tému Vodu.

Hydro bufet
V rámci projektu Zelenej školy sme 7.3.2019 pripravili pre žiakov ISCED 1 a ISCED 2 aktivitu s názvom ,,Hydro bufet“. Žiakom podávalo lievané nápoje kolégium Zelenej školy namiesto balenej vody na spodnej chodbe v pavilóne B a v pavilóne A. Starší i mladší žiaci si pochutnali na zázvorovom, mätovom a rumančekovom čaji a tiež na domácom bazovom sirupe. Tešíme sa z úspechu tejto aktivity a budeme v nej pokračovať aj nasledujúci mesiac.

Deň vody
22. marec je jedinečnou príležitosťou pripomenúť všetkým mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia a pre rozvoj ľudskej spoločnosti. Praktické úsilie nám môže pomôcť zvýšiť svetové povedomie o týchto problémoch a ich riešeniach. No a my sme premenili slová na záväzky a činy v tejto oblasti. Deviataci si pre svojich spolužiakov pripravili pútavú prezentáciu, v ktorej dali do pozornosti problémy týkajúce sa zásobovania pitnou vodou a spoločne navrhli riešenia šetrenia vody v škole a v domácnosti. Žiaci tiež absolvovali zaujímavé aktivity zamerané na šetrenie vody a nakoniec v skupinách riešili pripravené pracovné listy. Dúfame, že táto osveta prispeje k tomu, aby si žiaci uvedomili, prečo je také dôležité šetriť vodou a nebrať ju ako samozrejmosť.

Certifikát Zelenej školy

Dokumenty na prevzatie