Menu Zavrieť

Výnimoční mladí ľudia…

Školský rok 2021/2022 bol posledným pre žiakov 9.C triedy, ktorí sa vzdelávali podľa programu Aprogen pre intelektovo nadaných žiakov. Triedu tvorilo 10 mladých a veľmi kreatívnych ľudí, ktorí všetci aj v tomto školskom roku opäť dosiahli vynikajúce študijné výsledky a boli vyznamenaní.

Až štyria žiaci boli na školskej akadémii vyhlásení za Talenty roka: F. Grúň, V. Pašková, R. Síkela a M. Tršťanský za úspešnú reprezentáciu školy v súťažiach a olympiádach na úrovni okresu, kraja, Slovenska a medzinárodnej úrovni. Dvaja z vymenovaných žiakov dosiahli titul Talent školy.

Filip Grúň od piateho ročníka dosahoval vynikajúce výsledky v mnohých súťažiach a olympiádach. V tomto školskom roku potvrdil svoje vedomosti, bojovnosť, odhodlanosť a získal ocenenia:

  • miesto v celoslovenskej súťaži Pikofyz
  • 3. miesto v celoslovenskej súťaži Pikomat
  • 1. miesto v okresnom a 5. miesto v krajskom kole Biologickej olympiády
  • 4. miesto v okresnom a 5. miesto v krajskom kole Chemickej olympiády
  • 3. miesto v okresnom kole Matematickej olympiády

V predmetoch technika a dejepis Filip veľmi úspešne súťažil v online olympiádach počas predchádzajúcich rokov. V tomto školskom roku dosiahol:

  • 1. miesto v okresnom a krajskom kole, 2. miesto v celoslovenskom kole Technickej olympiády  
  • 1. miesto v okresnom a krajskom kole, 6. miesto v celoslovenskom kole Dejepisnej olympiády 

Mimoriadny úspech dosiahol v tíme s Ninou Tužinskou  a Zojou Tužinskou na medzinárodnej úrovni v astronomickej súťaži: Hviezdy nás spájajú, Astronómia bez hraníc, 1. miesto vo finále.

Vladimíra Pašková, žiačka ktorá dosahovala mimoriadne študijné výsledky počas celého štúdia. Vladimíra  reprezentovala školu v mnohých literárnych súťažiach. V tomto roku získala ocenenie v súťaži S úctou našim starkým.

Od piateho ročníka sa s Mgr. Angelikou Matľákovou intenzívne pripravovala na Biologickú olympiádu,  v ktorej získala mnohé ocenenia.

Aj napriek náročnosti štúdia cudzích jazykov sa Vladimíra postupne prepracovala školskými a okresnými kolami Olympiády z nemeckého jazyka, aby úspešne reprezentovala našu školu na krajskom kole. Žiačka sa veľmi intenzívne pripravovala s Ing. Mgr. Viktóriou Szabó počas online a prezenčného vzdelávania. Veľkým prínosom boli jej jazykové znalosti a povahové vlastnosti pri poslednom stretnutí našej školy s partnerskou školou z Nemecka v tomto školskom roku.

Patrik Szabó, žiak 9. A triedy. Tento na pohľad skromný chlapec skrýva v sebe obrovský potenciál. Je nesmierne pracovitý a manuálne zručný, čoho dôkazom je aj jeho účasť a vynikajúce výsledky na technickej olympiáde už od 6. ročníka.

Dosiahol úžasné výsledky, keď v 7. ročníku obsadil 1. miesto na KK TO, čo je najvyššie umiestnenie v kategórii B a v tomto roku spolu s Filipom Grúňom ako dvojica na SK TO obsadili krásne 2. miesto v silnej konkurencii.

Okrem toho je Patrik aj skvelý kamarát, medzi spolužiakmi a učiteľmi obľúbený a počas jeho štúdia na základnej škole dosahoval vynikajúce študijné výsledky a bol každý rok vyznamenaný.

Patrik je dôkazom toho, že aj v projekte TVIP máme úžasných žiakov, ktorí vedia na sebe pracovať a dosahujú vynikajúce výsledky.

Žiakom srdečne blahoželáme a v ďalšom štúdiu želáme veľa úspechov a nadšenia!