Menu Zavrieť

Vieme, ako na to!

Základná škola Andreja Kmeťa v Leviciach od septembra 2019 pracuje na projekte s oficiálnym názvom Inovovaný výchovno-vzdelávací proces – lepšie výsledky v matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti, s výškou podpory  173 868,98 €. Projekt je financovaný z Európskych štrukturálnych fondov s 5% spoluúčasťou zriaďovateľa. Interne tento projekt nazývame – Vieme, ako na to!

Zahŕňa v sebe tri podaktivity: Pedagogické kluby; Bez domácich úloh úspešný; Vzdelávanie pedagógov v Hejného metóde vyučovania matematiky.

Vzhľadom k situácii súvisiacej s pandémiou Covid 19 bol projekt predĺžený do augusta 2022.

Nový školský rok 2021/2022 so sebou priniesol pokračovanie úspešného projektu, obnovili sa činnosti, ktoré boli počas dištančného vzdelávania nechtiac prerušené.

            Hlavným cieľom projektu je aplikácia nových, inovatívnych vyučovacích metód, podporujúcich rozvoj a zvýšenie gramotností žiakov, vzbudiť záujem žiakov o jednotlivé predmety prostredníctvom využívania nových učebných pomôcok, ktoré sme mohli práve vďaka projektu zakúpiť, zvýšiť úroveň vzdelávania a pripravenosti žiakov na rôzne druhy testovania.

Naši učitelia a asistenti sa s vervou, plní elánu a nových, zaujímavých nápadov, pustili do aktivít, ktorými sa krok po kroku, každým dňom približujú k naplneniu stanovených cieľov projektu.

            Už počas letných prázdnin, v auguste, sa vyučujúce matematiky na ISCED2 a všetci učitelia na ISCED1 zúčastnili na Letnej škole Hejného matematiky v Oravskej Lesnej. Počas troch dní sa intenzívne vzdelávali, získavali nové vedomosti a zručnosti, aby ich mohli počas roka v najvyššej kvalite odovzdávať svojim žiakom.  

Náročná práca členov pedagogických klubov spočíva v tvorbe vhodných učebných materiálov a príprav aktivít pre prácu s konkrétnymi žiakmi. Každý klub si následne vytvára analýzu postupov práce a výsledkov žiakov, hodnotí efektivitu využitia použitých materiálov rozborom vyučovacích hodín a tým sa neustále zvyšuje pedagogické majstrovstvo členov klubu.

Aká zaujímavá je práca našich učiteľov, posúďte sami.

Na hodinách matematiky sa žiaci zoznámili s modelovou rodinkou Sporovlivých, s ktorou spoločne napr. cestujú do hôr. Na cestách sa stretávajú s rôznymi životnými situáciami, kde musia využiť vedomosti z matematiky. Úlohy obsahujú vo svojej formulácii tabuľky, grafy a diagramy, ktoré musia žiaci vedieť prečítať a zorientovať sa v množstve poskytovaných informácií, operácie s kladnými a zápornými číslami, zlomkami, percentami… Úlohy ukážkovo prepájajú využívanie vedomostí z viacerých vyučovacích predmetov.

Aj na hodinách slovenského jazyka a literatúry sa vyučujúci vo zvýšenej miere zameriavajú na žiakov so ŠVVP práve prostredníctvom nových, špeciálnych učebných pomôcok a inovovaných učebných metód a foriem. Žiaci našej školy majú k dispozícii novozriadenú čitateľskú „zážitkáreň“ – Libresso, ktorá im umožňuje v príjemnom, podnetnom prostredí pracovať s literatúrou z knižného fondu, so zreteľom na učebné štýly žiaka. Prvé úspechy sa dostavili na celoslovenskej úrovni, kde sme získali v literárnych súťažiach až 9 krásnych ocenení.                                                                                                              

Výrazné úspechy v  testovaní Komparo nad celoslovenským priemerom v predmetoch geografia a dejepis žiaci dosahujú aj vďaka pútavým prednáškam a aktivitám projektu,  ako napr. Svedkovia našej minulosti, Pozorovatelia histórie, či Blízke a občas vzdialené. Žiaci spoznávajú nielen históriu svetových, či slovenských dejín, ale aj regionálnu, ktorá je odkazom na naše kultúrne dedičstvo.

Aj učitelia prírodovedných predmetov dokázali svoje pedagogické umenie a kreativitu, ktorú pretavili do zaujímavých aktivít. Bádateľské aktivity sa realizujú priebežne, podľa učebných osnov, na hodinách chémie a fyziky, ako názorný a praktický prostriedok na zefektívnenie vzdelávacieho procesu. Naši žiaci sa vzdelávajú a zároveň zabávajú prácou na aktivitách ako: Zahráme sa na Popolušku, Čo to znamená, že voda je tvrdá?, Záhadná značka pH, Cukor – nielen kryštálový, Štekajúci plyn, Keď je látkam teplo, rozťahujú sa, Kde vo vete mám použiť slovo teplo a kde teplota a mnoho ďalších. Žiaci pracujú v skupinách, podľa návodu pripravujú rôzne zmesi, následne pozorujú ich vlastnosti a správanie. Výsledok svojej bádateľskej činnosti nakoniec prezentujú pred spolužiakmi. Vyučovanie sa nesústreďuje len v budove školy, v triedach, ale aj v exteriéri školy. Každého, kto sa prejde po našom areáli určite zaujme pohľad na poznávací náučný chodník, ktorý je pravidelne dopĺňaný tabuľkami s názvami, rovnako aj hlavný informačný panel. Veľmi zaujímavou aktivitou v rámci predmetu biológia je elektronický herbár Andreja Kmeťa.                       

Úžasným výstupom práce pedagogických klubov na ISCED1 bola aktivita „Cesta jesenným lesom“, ktorá sa konala v piatok 8.10. 2021. V areáli našej školy boli rozmiestnené stanovištia, ktorých samotné názvy dávajú tušiť, aké zaujímavé aktivity boli pre žiakov pripravené. Skladačka, Pevnosť Boyard, Na víkende u babičky, Popletené vajíčka, Domino, Zázračné slová. Náročnosť týchto nevšedných aktivít bola prispôsobená jednotlivým ročníkom a zameraná na rozvoj čitateľskej a prírodovednej gramotnosti žiakov. Na stanovištiach s podtitulom „Jesenné spoznávanie fauny a flóry v areáli školy“ sa žiaci učili a v neposlednom rade zabávali pri rôznych úlohách so zameraním na prírodu. Kŕmidlo z plastovej fľaše bolo stanovište, kde žiaci na základe jednoduchého návodu vyrábali kŕmidlá pre vtáčiky. „Mačka vo vreci“ preverila na základe hmatu schopnosť žiakov rozpoznať rôzne prírodniny. Žiaci skladali z obrázkov rastlín a zvierat prírodné puzzle, rozpoznávali zvuky zvierat, či hľadali prírodniny na základe indície. Neprecvičili si len hlavičku a vedomosti, ale aj telo, pri cvičení na strojoch, ktoré sú umiestnené medzi pavilónmi A a B. Zadosťučinením pre všetkých učiteľov bol v tomto prípade jasot, potlesk a smiech šťastných a spokojných detí, ktorý sa ozýval celou školou. Video si môžete pozrieť TU

            Projektom dosahujeme úspechy žiakov nielen školské, ale aj individuálne, osobné, a to aj v rámci prípravy žiakov na vyučovanie. Prostredníctvom aktivity projektu, ktorú sme si výstižne pomenovali „Bez domácich úloh úspešný“ sa žiaci vo variante TVIP od piateho do siedmeho ročníka 3 krát do týždňa pripravujú na vyučovanie v čase od 9:30 do 11:15 hod. Tento časový interval je zvolený zámerne, dopoludnia, keď ešte ľudský mozog pracuje na plné obrátky, žiak je plný energie, schopný plne sa sústrediť na učenie a domáce úlohy. Pomoc pri ich vypracovávaní dostane tak od učiteľov, ktorí vystupujú v pozícii mentorov, ako aj od svojich spolužiakov, čím podporujeme a zdokonaľujeme, vo svete odborníkmi uznávané, rovesnícke učenie. Žiaci úplne prirodzeným spôsobom získavajú systém v domácej príprave, v stanovovaní si cieľov a sebahodnotení, čo sú kľúčové kompetencie človeka vo všetkých oblastiach novodobej spoločnosti.

Aj keď každý projekt vyžaduje veľa práce nad rámec povinností učiteľov, je spojený s enormným množstvom administratívnej práce, pohľad na usmiate tváre spokojných žiakov stojí jednoznačne za to, veď  „Vieme, ako na to!“