Menu Zavrieť

Návrat žiakov do škôl od 19. 4. 2021

Vážení rodičia, milí žiaci,

pondelkom – 19. 4. 2021 – obnovujeme prezenčné vyučovanie pre žiakov 9. a 8. ročníka,
na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo 2021/12811:1-A1810. Ostatné ročníky druhého stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní a žiaci ročníkov 1.- 4. sa vzdelávajú naďalej prezenčne v zmysle známych pravidiel. 

Inštrukcie pre žiakov 9. a 8. ročníka:

1) Ranný filter realizujeme pred vstupom do budovy od 7,45 – meranie teploty, dezinfekcia rúk, kontrola respirátorov, testov žiakov a zákonných zástupcov nie starších, ako 7 dní,
v telefóne – SMS, resp. fotka certifikátu, kto nedoručil vyhlásenie elektronicky, doručiť v papierovej forme. Žiakovi je umožnené vstúpiť do budovy, ak sú platné testy, čestné vyhlásenie je možné v krajnom prípade (napr. SZP) doručiť podpísané najneskôr v utorok.

2) Všetky triedy budú umiestnené v B pavilóne.

Žiaci sa budú ráno zhromažďovať podľa tried, zákaz premiešavania skupín!

– 9A, 9B – hneď na začiatku basketbalového ihriska, do budovy vstupujú 1. vchodom

– 9C, 9D – basketbalové ihrisko od gymcentra, vstup vchodom pri šatni

– 8A, 8B, 8C – zhromažďujú sa v skupinách pred pavilónom B a vstupujú hlavným vchodom od A pavilónu.

Celý ranný filter bude prebiehať na dvore, po jeho ukončení žiaci vstupujú do budovy 
v sprievode triedneho učiteľa.

3) Umiestnenie tried z C do B pavilónu: 9A – bude v miestnosti 6A, 8C – v 5C, 8B v 7C. Dbajte na ochranu školského majetku, prosím. Triednictvo v 9D zastupuje  Mgr. Nichta 

4) Adaptačný proces v triedach – pondelok – 8,15 – 12,30 hod, ostatné dni 8,00 – 12,30 hod. Od 12,30 obed v školskej jedálni. Na obed sú prihlásení všetci žiaci 8. a 9. ročníka, ak žiak nenastúpi do školy, rodič je povinný odhlásiť ho z obeda najneskôr v piatok (16. 4. 2021) do 10,00 hod. elektronicky na adrese jedalen@zsaklv.sk, v inom prípade, je zákonný zástupca povinný obed uhradiť!

Priebeh adaptačného a vzdelávacieho procesu počas týždňa:

Pondelok strávia žiaci s triednym učiteľom. Každá  trieda začne ranným kruhom, žiaci dostanú priestor na vyjadrenie svojich pocitov, emócií. Celému adaptačnému procesu budeme venovať  počas týždňa cca 12 hodín. V pondelok 5 hodín, v utorok 3, v stredu 2 a vo štvrtok a piatok po 1 hodine. Od utorka sa žiaci budú postupne učiť podľa rozvrhu hodín.

Tešíme sa na stretnutie!

 Mgr. Alica Meňhartová v.r.
riaditeľka školy