Menu Zavrieť

Návrat žiakov do škôl od 26. 4. 2021

Vážení rodičia, milí žiaci,

S potešením Vám oznamujeme, že náš školský život sa postupne dostáva do obvyklého režimu a od pondelka, 26. 4. 2021, obnovujeme prezenčné vyučovanie vo všetkých ročníkoch.

Inštrukcie pre žiakov a rodičov:
Na ISCED 1 postupujeme obvyklým spôsobom, nedochádza k žiadnej zmene oproti predchádzajúcemu týždňu.

Na ISCED 2 je príchod do školy nasledovný:

  • Ranný filter realizujeme pred vstupom do budov v čase od 7,45 – meranie teploty, dezinfekcia rúk, kontrola rúšok, čestných vyhlásení o absolvovaní testov (nie starších, ako 7 dní), potvrdení o výnimkách z testovania vzťahujúcich sa na žiaka a jedného zákonného zástupcu. Akceptujeme – SMS, resp. fotka certifikátu v telefóne k nahliadnutiu. Kto nedoručil vyhlásenie elektronicky, doručiť v papierovej forme. Žiakovi je umožnené vstúpiť do budovy, ak sú platné testy (výnimky), čestné vyhlásenie je možné v krajnom prípade (napr. SZP) doručiť podpísané najneskôr v utorok.
  • Žiaci sa vracajú do svojich tried do pavilónov tak, ako boli zaradení pred dištančným vzdelávaním. O 7,45 hod bude pripravený triedny učiteľ pred pavilónom, kde sa nachádza trieda, žiaci sa budú ráno pri ňom zhromažďovať do skupín. V záujme ochrany vlastného zdravia platí zákaz fyzického kontaktu (objímania sa) a premiešavania sa skupín! Nezdržujte sa a nezhromažďujte sa, prosím Vás, pri zariadení na registráciu dochádzky!
    Celý ranný filter bude prebiehať na dvore, po jeho ukončení žiaci vstupujú do budovy v sprievode triedneho učiteľa.
  • Na obed sú prihlásení všetci žiaci, ktorí podali prihlášku na stravu v ŠJ, ak žiak nenastúpi do školy, rodič je povinný odhlásiť ho z obeda najneskôr v piatok (23. 4. 2021) do 10,00 hod. elektronicky na adrese jedalen@zsaklv.sk, v inom prípade, je zákonný zástupca povinný obed uhradiť!
  • Žiaci 8. a 9. ročníka postupujú podľa platného rozvrhu hodín a končia najneskôr 6. vyučovacou hodinou t. j. o 13,00 hod. (do 30. 4. 2021), potom nasleduje obed.
  • V ročníkoch 5 – 7 bude prebiehať adaptačný proces s triednym učiteľom a postupne budú priberať i vzdelávacie predmety podľa pripraveného rozvrhu hodín. Žiaci budú v škole do 12,30 hod. Od 12,30 obed v školskej jedálni.

Priebeh adaptačného a vzdelávacieho procesu počas týždňa:

Pondelok strávia žiaci s triednym učiteľom. Každá trieda začne ranným kruhom, žiaci dostanú priestor na vyjadrenie svojich pocitov, emócií. Celému adaptačnému procesu budeme venovať  počas týždňa cca 12 hodín. V pondelok 5 hodín, v utorok 3, v stredu 2 a vo štvrtok a piatok po 1 hodine. V priebehu týždňa plánujeme po ročníkoch zaradiť i tematické vyučovanie OŽAZ (ochrana života a zdravia), ak nám to dovolia poveternostné podmienky.

Tešíme sa na stretnutie!

                                                                                               Mgr. Alica Meňhartová v.r.

                                                                                                         riaditeľka školy