Menu Zavrieť

OZNAM!!!

Vážení rodičia,
veľmi sa teším, že Vám môžem oznámiť radostnú správu! 
Od pondelka 15. 3. 2021 obnovujeme prezenčné vyučovanie na celom prvom stupni. Počas predošlého týždňa sme v radoch žiakov, zamestnancov, ani zákonných zástupcov nezaznamenali žiadny pozitívny prípad ochorenia Covid19, v meste je situácia pri zachovávaní protiepidemiologických opatrení priaznivá, čo nás povzbudzuje a vedie k rozhodnutiu, že žiaci 1. – 4. ročníka zasadnú do školských lavíc. Rodič sa môže rozhodnúť, či jeho dieťa nastúpi do školy alebo nie, ale preberá plnú zodpovednosť za vzdelávanie žiaka v domácom prostredí.  Žiaľ, máme aj také skúsenosti, že rodič nekomunikuje s triednym učiteľom, nie sú zasielané vypracované určené zadania, vtedy sa tento stav posudzuje, ako neospravedlnená neprítomnosť na vyučovaní. Ďalej postupujeme štandardným spôsobom – túto skutočnosť nahlasujeme na príslušné inštitúcie a zákonnému zástupcovi sú odobraté rodinné prídavky.
Druhý stupeň sa vzdeláva dištančne.
Pripomíname povinnosť 

  • odhlásiť žiakov z obeda najneskôr do nedele 14. 3. 2021 do 12,00 hod mailom – jedalen@zsaklv.sk. Neodhlásený obed bude musieť byť uhradený!
  • vyplniť Čestné prehlásenie  (11a) o platnom negatívnom teste zákonného zástupcu, ktorý nie je starší, ako 7 dní, test sa predkladá k nahliadnutiu
  • dodržať prísny zákaz vstupu do budov
  • ROR

S pozdravom
Mgr. Alica Meňhartová
riaditeľka školy