Menu Zavrieť

Oznam o organizácii vyučovania od 8. 3. 2021

Vážení rodičia,

v úzkej spolupráci s triednymi učiteľmi ste informovaní o organizácii vyučovacieho procesu na škole od 8. 3. 2021. Dovoľte mi stručné zhrnutie:

Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2021/10079:1-A1810, súhlase zriaďovateľa a možností školy na prezenčné vzdelávanie nastupujú od pondelka 8. 3. 2021 žiaci
1. ročníka, 2. D a len tí žiaci 2. – 4. ročníka, ktorých zákonní zástupcovia nemajú možnosť vykonávať prácu z domácnosti, resp. žiak nemá dostatočné technické možnosti
na vzdelávanie z domu, ostatní žiaci z týchto tried absolvujú vyučovanie online formou podľa rozvrhu hodín.

Ročníky 5. – 9. sú vzdelávané bez zmeny, tak ako pred jarnými prázdninami, dištančne.

Informácie pre zákonných zástupcov, ktorých deti budú navštevovať vyučovanie prezenčne:

  • V areáli školy sa pohybujú osoby s prekrytými dýchacími cestami!
  • Na vstup do budov sa vzťahuje prísny zákaz!
  • Dodržujte rozostupy – 2 m!
  • Prvý deň pri nástupe do školy odovzdá zákonný zástupca (ďalej len ZZ) vyplnené, podpísané čestné prehlásenie o platnom negatívnom teste na ochorenie COVID 19. K dispozícii sú dve tlačivá – Príloha č. 11c – ak ZZ nemá možnosť vykonávať prácu z domu, Príloha č. 11a – pre ostatných ZZ žiakov. Negatívny test predloží ZZ k nahliadnutiu osobe vykonávajúcej rannú službu
  • Žiaci pri vstupe do budovy absolvujú ranný filter – meranie teploty a dezinfekcia rúk
  • Prevádzka školy je zabezpečená od 7,00 – 16,00 hod.
  • Prihlásenie/odhlásenie z obeda zabezpečuje rodič, preferujeme mailovú komunikáciu, použite adresu – jedalen@zsaklv.sk

Ďakujeme za spoluprácu! Dodržiavaním pravidiel chránime seba aj druhých!

                                                                                              Mgr. Alica Meňhartová

                                                                                                     riaditeľka školy