Menu Zavrieť

Pokyny upravujúce vnútorný režim školy od 12. 10. 2020

Vážení rodičia, kolegyne, kolegovia, milí žiaci,

vzhľadom k mimoriadne nepriaznivej epidemickej situácii v SR upravujeme vnútorný režim na Základnej škole Andreja Kmeťa v Leviciach nasledovne:

 • nosenie ochranných rúšok prekrývajúcich horné dýchacie cesty je povinné pre žiakov prvého i druhého stupňapre každú osobu pohybujúcu sa v exteriéri, resp. v interiéri školy
 • dodržujte odstupy, venujte zvýšenú pozornosť hygiene rúk
 • na školskom dvore sa zhromažďujte podľa tried, minimalizujte premiešavanie sa skupín
 • rešpektujte odstupy medzi osobami, keď pristupujete k zariadeniu na evidenciu dochádzky
 • zákonný zástupca, pri návrate dieťaťa do školy po neprítomnosti trvajúcej viac ako 3 dni (vrátane víkendových dní), vyplní vyhlásenie o bezinfekčnosti (Príloha 4 – Vyhlásenie zákonného zástupcu (16.9.2020)) a doručí ho triednemu učiteľovi
 • ak bol žiak podozrivý, resp. pozitívny na Covid 19, do školy sa vracia výhradne s potvrdením od lekára!!!, že je zdravý
 • cudzie osoby (vrátane rodičov) nevstupujú do objektu školy, prípadné stretnutie je potrebné dohodnúť si telefonicky alebo mailom
 • v školskej jedálni rešpektujte pokyny pedagogického dozoru
 • rušia sa školy v prírode, športové výcviky, výlety, exkurzie, OŽAZ, DOD, spoločenské stretnutia do odvolania
 • činnosť v ŠKD funguje v skupinách podľa tried
 • záujmová činnosť je povolená len pre záujmové útvary, v ktorých sa stretávajú žiaci len z jednej triedy, športové krúžky nefungujú
 • o prípadnom prerušení vyučovania a prechodu na dištančné vyučovanie Vás budeme informovať prostredníctvom triednych učiteľov, zabezpečte si, prosím, aktualizáciu kontaktných údajov
 • v období prerušenia vyučovania bude prebiehať dištančné vzdelávanie,  žiadame zákonných zástupcov, aby dohliadli na domácu prípravu žiakov
 • účasť na dištančnom vzdelávaní je povinná !!!
 • v čase mimo vyučovania dodržiavajte všeobecne platné nariadenia krízového štábu

            Mgr. Alica Meňhartová, v.r.
                    riaditeľka školy