Menu Zavrieť

Späť do školy

Vážení rodičia, milí žiaci,

veľmi sa tešíme na stretnutie s Vami 22. 6. 2020. Po dlhých mesiacoch sa zvítame a budeme fungovať „po starom“ s drobnými odchýlkami.

Dovoľte mi, oboznámiť Vás v krátkosti so základnými inštrukciami:

· Príchod do školy je rôzny – žiaci ISCED 1 prichádzajú s doprovodom od 7,00 hod. podľa pracovného času rodičov.

Čas príchodu žiakov ISCED2 závisí od umiestnenia triedy – triedy v pavilónoch C, D – budú prichádzať priebežne od 7,45 do 8,00 hod.

– triedy z B pavilónu nastu-pujú podľa ročníkov a čo je dôležité, vstupovať sa bude do pavilónu od basketbalového ihriska (priestor na rozptyl) vchodom od telocvične (nie stred budovy!!!) Triedy 5. – 7. ročníka z pavilónu B nástup 7,45 – 7,55 hod, ročníky 8 – 9 od 7,55 – 8,05 hod.

· Každému žiakovi budú dezinfikované ruky a náhodne vybratým žiakom odmeraná teplota, žiaci dodržujú odstupy pri vstupe do budov a skupinky žiakov pred vyučovaním sa môžu tvoriť zo spolužiakov, ktorí sú v jednej triede

· Každý žiak musí mať rúško, nosí ho v interiéri, zložiť si ho môže v len v priestoroch triedy, balíček papierových vreckoviek

· každý žiak prinesie rodičom vyplnené a podpísané vyhlásenie o zdravotnom stave

· Cudzie osoby (rodičia) majú zakázaný vstup do budov!

· Vyučovanie končí o 12,30 hod.

· Žiaci sú prihlásení na obedy podľa počtov, ktoré nahlásil TU, ak sa žiak nebude stravovať, musí sa zo stravy vopred odhlásiť, výnimočne pondelok ráno do 7,45, ostatné dni vopred!

· Obed je organizovaný podľa osobitného harmongramu

· Žiaci, ktorí do školy nenastúpia budú mať on line vyučovanie od 9,00 – 11,00 hod. zabezpečované kolegyňami – Mgr. Hrúzová- 5. roč., Ing. Macáková-6. roč., Mgr. Ing. Szabó – 7. roč., Mgr. Sedliaková -8. roč., Mgr. Budinská-9. roč. Vyučovaná bude matematika, okrem 7. roč., v ktorom si žiaci zopakujú slovenský jazyk a angličtinu.

· Triedni učitelia sledujú dochádzku, neprítomných zaznamenávajú do TK.

· Počas týždňa sa využije čas na dôsledné reparovanie učebníc, dôslednú evidenciu a výmenu učebníc, vyčistenie lavíc, tried, šatní, odovzdávanie kľúčikov od šatní!!!, v 9. roč. aj dochádzkových kartičiek …

Prajem Vám úspešné ukončenie školského roka 2019/2020!

Mgr. Alica Meňhartová, v.r.

riaditeľka školy