Menu Zavrieť

Povinnosti pedagogických, odborných zamestnancov a zákonných zástupcov počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID 19

1) Všeobecné povinnosti pedagogického a odborného zamestnanca:

 • Zamestnanec vyplní dotazník o aktuálnom zdravotnom stave pri prvom nástupe do zamestnania (príloha č.1 – Zdravotný dotazník).
 • Pokiaľ zamestnanec žije v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo podozrivou z ochorenia COVID-19, alebo bol s takouto osobou v kontakte, alebo v jeho blízkej rodine, s ktorou je v styku, alebo je niektorý príslušník rodiny v karanténe, je zamestnanec povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť zamestnávateľovi.
 • Zamestnanec je povinný zmerať si telesnú teplotu ráno pred odchodom do zamestnania. V prípade zvýšenia teploty nad fyziologickú úroveň nenastúpi do zamestnania, oznámi to zamestnávateľovi a kontaktuje ošetrujúceho lekára.
 • Personál zariadenia, ktorý začne prejavovať príznaky akútneho respiračného ochorenia nesmie nastúpiť do zamestnanie a musí telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva.
 • Zamestnanci zariadenia sa počas prevádzky v interiéri a exteriéri zariadenia pohybujú s vhodne prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka,…) dobrovoľne, ale v kontakte s inou osobou (napr. osoba sprevádzajúca dieťa) komunikujú povinne s vhodne prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka); toto opatrenie sa nevzťahuje na deti, ktoré nemusia mať prekrytú tvárovú časť.
 • Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško a ochranný štít alebo ochranné okuliare.
 • Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) majú odporúčané nosiť rúško a ochranný štít alebo ochranné okuliare pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, táto sa nevzťahuje pri konzumácií nápojov a pokrmov. Pravidelná výmena rúšok je potrebná najneskôr po 6 hodinách.
 • Ak sa u zamestnanca zariadenia objavia príznaky nákazy ochorením COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa zariadenia. Pri podozrení na ochorenie COVID 19 v zariadení, zariadenie postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ.

Je potrebné rešpektovať všeobecné zásady prevencie pred nákazou ochorením COVID – 19 zo strany zamestnancov zariadenia, vypracované v súlade s odporúčaniami Ministerstva zdravotníctva SR pre verejnosť a to najmä:

 • Umývať si ruky často mydlom a teplou vodou. Ruky si utierať jednorazovou papierovou utierkou. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu.
 • Nedotýkať sa neumytými rukami očí, nosa i úst.
 • Zakrývať si nos a ústa pri kašlaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne je zahodiť do koša.
 • Vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky respiračného ochorenia.
 • Dodržiavať vzdialenosť najmenej dva metre medzi sebou.
 • Nechodiť do oblastí v vysokou koncentráciou ľudí.
 • V domácnosti dbať na zvýšenú dezinfekciu povrchov.

Rizikovou skupinou zamestnancov sú najmä: 

 • Starší ľudia vo veku nad 60 rokov a viac
 • Zamestnanci s chronickými ochoreniami srdca a pľúc
 • Zamestnanci s pľúcnou chorobou
 • Zamestnanci s chronickými ochoreniami so zníženou imunitou
 • Onkologickí pacienti

Odporúča sa, aby zamestnanci zariadenia, ktorí spadajú do rizikovej skupiny, zvážili návrat do zamestnania a v prípade znovu zaradenia sa do pracovného procesu venovali zvýšenú pozornosť ochrane svojho zdravia.

2) Povinnosti zamestnancov súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom

 • O jednu skupinu sa stará vždy iba určený pedagogický pracovník, ktorý sa nemôže striedať v rámci viacerých skupín, ani stretávať sa s ostatnými pracovníkmi zabezpečujúcimi výchovno – vzdelávací proces žiakov v iných skupinách. O jednu skupinu sa môžu starať aj dvaja určení pracovníci. Dôležité je zachovať princíp, že starostlivosť o jednu skupinu budú zabezpečovať vždy tí istí zamestnanci.
 • Každá skupina žiakov funguje v priestoroch zariadenia ako samostatná, úplne uzatvorená jednotka takým spôsobom, aby bola po celý čas pobytu žiakov v zariadení dodržiavaná požiadavka skupinovej izolácie, t.j. maximálne možného vzájomného oddelenia jednotlivých skupín žiakov, vrátane personálu. Každá skupina má vyčlenenú šatňu, kmeňovú učebňu využívanú aj ako školský klub, vonkajšie hracie a športové plochy.
 • Skupina žiakov sa nesmie meniť, aj keď počet žiakov klesne, nebude dochádzať k migrácií žiakov medzi jednotlivými skupinami. K zmene v skupine môže prísť až v nasledujúcom týždni po dosiahnutí nízkeho počtu žiakov.
 • Odporúča sa organizovať činnosti pre deti tak, aby čo najväčšiu časť dňa trávili v exteriéri zariadenia a zabezpečiť organizáciu ich činností v oddelených menších skupinách.
 • Zamestnanci zariadenia zabezpečia, aby sa skupiny detí v exteriérových aj interiérových priestoroch striedali za účelom zamedzenia zoskupovaniu väčšieho počtu detí.
 • Presun skupín žiakov, pohyb po chodbách, návšteva zariadení osobnej hygieny, spoločných priestorov je organizačne zabezpečená nasledovne: Odporúča sa, aby žiaci využívali čas počas prestávok v tried v rámci svojej skupiny. Pokiaľ je to možné bolo by vhodnejšie umožniť žiakom využívanie zariadení na osobnú hygienu počas vyučovacích hodín. Dohliadať, aby sa žiaci počas prestávok nezotrvávali v zariadeniach na osobnú hygienu.
 • Každý zamestnanec povinne plní preventívne opatrenia, ktoré musí realizovať v praxi s ohľadom ochorenia COVID-19.

3) Povinnosti zákonných zástupcov

 • Podmienkou prijatia žiaka do zariadenia je písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie a v rodine dieťaťa nemá žiadny člen nariadenú karanténu (príloha č. 2). Písomné vyhlásenie predkladá zákonný zástupca žiaka pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni. Do zariadenia sú prijatí len zdraví žiaci.
 • Ak by žiak vyžadoval osobitné stravovanie podľa posúdenia lekára všeobecnej zdravotnej starostlivosti alebo lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore, preukáže zákonný zástupca žiaka túto skutočnosť potvrdením od lekára alebo čestným vyhlásením. Takémuto žiakovi bude zákonný zástupca zabezpečovať individuálne donášanie stravy do zariadenia. Zariadenie zabezpečí prechodné uskladnenie stravy a jej vydanie žiakovi prostredníctvom personálu školskej jedálne.
 • Zákonní zástupcovia žiaka sú upozornení na povinnosť bezodkladne informovať príslušného pedagogického pracovníka a riaditeľa školy o každej náhlej zmene zdravotného stavu, ktorá nastala u žiaka, príp. u osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.
 • Zákonní zástupcovia sú povinní bezodkladne informovať príslušného pedagogického pracovníka a riaditeľa školy o situácii, ak je u žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiak zo školy vylúčený.
 • Zákonní zástupcovia sú poučení o tom, aby žiaci s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID-19 v ZŠ, prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti.
 • Zákonní zástupcovia zodpovedajú za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do ZŠ a pri odchode žiaka zo ZŠ (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 • Zákonní zástupcovia v čase mimoriadnej epidemiologickej situácie do vnútorných priestorov školy nevstupujú.
 • Vstup jednej sprevádzajúcej osoby s dieťaťom do šatní zariadenia je u detí zdravotne znevýhodnených, ktoré potrebujú pomoc zákonného zástupcu.
 • Osoba zodpovedná za preberanie žiakov do skupiny/ranného školského klubu vykonáva každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty bezkontaktným teplomerom žiakov každej skupiny a dezinfekciu rúk.
 • V prípade, že žiak prejavuje príznaky ochorenia, alebo mu bola nameraná zvýšená telesná teplota alebo horúčka (37,0 oC a vyššia), žiak nebude do zariadenia prijatý.
 • V prípade, ak sa prejavia príznaky ochorenia počas pobytu v zariadení, zamestnanci zariadenia okamžite izolujú dieťa od ostatných detí v miestnosti určenej na dočasnú izoláciu detí, kontaktujú sprevádzajúcu osobu a odovzdajú jej dieťa pred vstupom do zariadenia.
 • Po zistení príznakov je rodič povinný nechať dieťa doma najmenej 48 hod. V prípade pretrvávajúcich ťažkostí (sekrécia, kašeľ) je rodič povinný telefonicky kontaktovať príslušného lekára praktickej starostlivosti o deti a dorast, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.
 • Poverený zamestnanec je povinný pravidelne sledovať zdravotný stav detí a zamestnancov, zdržujúcich sa v zariadení so zameraním na príznaky respiračného ochorenia.
 • V prípade, že má žiak alergiu a s ňou spojené zdravotné ťažkosti, je potrebné zo strany zákonného zástupcu predložiť lekárske potvrdenie o tomto ochorení.
 • Počas príchodu do zariadenia personál zariadenia a zákonní zástupcovia medzi sebou dodržiavajú bezpečnú vzdialenosť, minimálne 2 m.
 • Prevádzkovateľ zariadenia je povinný zabezpečiť pri vstupe do zariadenia voľne dostupnú, na bezpečnom mieste umiestnenú, dezinfekciu rúk alebo jednorazové rukavice pre zamestnancov zariadenia, prípadne pre osoby vstupujúce do zariadenia (v prípade, ak to štatutár vo svojich dočasne platných prevádzkových podmienkach umožní).
 • Minimalizovanie zhromažďovania pohybu osôb pred základnou školou/ v areáli školy by malo byť organizačne zabezpečené vytvorením časového harmonogramu pre postupný príchod jednotlivých skupín žiakov do školy (napr. s odstupom 10 minút). Škola môže dočasne prispôsobiť aj začiatok vyučovania pre jednotlivé skupiny.
 • Žiak do ZŠ vstupuje len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka). Pred vstupom si žiak dezinfikuje ruky. Vstupuje do šatne bez sprievodu zákonného zástupcu, v šatni si do skrinky odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška). Ak žiak nemá náhradné rúško a je potrebná jeho výmena, zabezpečí ju škola.
 • Žiak po odložení vrchného odevu, obuvi a náhradného rúška odchádza umyť ruky pod tečúcou teplotou vodou s použitím tekutého mydla po dobu najmenej 20 sekúnd. Následne prichádza do kmeňovej učebne- svojej skupiny/svojho školského klubu.
 • Postup pri odovzdávaní detí z kolektívu bude zabezpečovaný podobne ako preberanie, najmä pri dodržiavaní dištančných opatrení medzi jednotlivými zákonnými zástupcami a pedagogickými pracovníkmi. Rodič kontaktuje dozorkonajúcu osobu telefonicky, informuje o príchode po dieťa.

4) Stravovanie detí

 • Stravovanie sa zabezpečuje v školskom stravovacom zariadení v bežnej podobe, pri zachovaní sprísnených hygienických opatrení.
 • Pri vstupe do školskej jedálne je zabezpečená dezinfekcia, resp. si žiaci umývajú ruky pod tečúcou vodou mydlom
 • Počas prítomnosti v školskej jedálni si deti prekrývajú horné dýchacie cesty rúškom, ktoré je možné sňať počas konzumácie obeda.
 • Výdaj jedla je potrebné uskutočniť do troch hodín od jeho prípravy v záujme dodržania epidemiologickej bezpečnosti.
 • V školskej jedálni sa žiaci stravujú v skupinách tak, ako sú v triedach, aby sa skupiny nepremiešavali podľa harmonogramu.
 • Stravu vydáva personál spolu s čistým hygienicky baleným príborom.
 • Žiaci si jedlo a nápoje sami odoberajú cez výdajné okno v školskej jedálni.
 • Pokiaľ sa stravovanie v školskej jedálni zabezpečuje v sprievode pedagogických zamestnancov – vychovávateľov ŠKD, tak s dokladaním jedál, nápojov a príborov vypomáha sprevádzajúci pedagogický zamestnanec v rámci výchovy a vzdelávania k stravovacím návykom.

5) Ďalšie zásady prevádzky

 • V prípade výskytu ochorenia žiaka počas pobytu v ZŠ je potrebné ho izolovať od ostatných žiakov skupiny a bezodkladne kontaktovať zákonného zástupcu.
 • Aktivity v ZŠ sú organizované tak, aby žiaci väčšiu časť dňa trávili vonku v rámci svojej skupiny v areáli školy. Telesno – výchovné aktivity sa konajú taktiež v areáli školy v rámci svojej skupiny.
 • Základná škola do konca školského roka neorganizuje žiadne spoločné akcie – besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb. ZŠ neorganizuje školy v prírode a viacdňové výlety.

Levice, 27. 5. 2020

Mgr. Alica Meňhartová
riaditeľka školy

Dokumenty na stiahnutie: