Menu Zavrieť

Tajomstvá Tajovského

Do celoslovenského projektu k Medzinárodnému dňu školských knižníc sa Základná škola Andreja Kmeťa zapája pravidelne každý rok. Hlavným cieľom je zábavnými formami podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici, k čítaniu a poznávaniu nového. Tento ročník sa niesol v duchu 145. výročia od narodenia Jozefa Gregora Tajovského.

Tajovského poviedky a divadelné hry sú súčasťou vyučovania literatúry, my sme sa pokúsili trošku bližšie nahliadnuť do jeho života a diela, uvedomiť si aj spôsob života na Slovensku na prelome storočí, ale aj zvýšiť záujem o čítanie, beletriu, písané slovo, a dokonca sa pokúsiť, na základe vlastných zážitkov, vytvoriť krátke umelecké dielka, vyjadriť svoje pocity, vzťah k svojim starým rodičom, čo bola aj ústredná téma Tajovského „starootcovského“ cyklu poviedok.

Počas týždňa od 21.do 25. októbra sme hodiny literatúry venovali tvorbe projektov, prezentácií, práci s textami Tajovského, s využitím rôznych foriem práce s textom. Vytvárali sme krátke črty, príbehy o starých rodičoch, písali sme aj krátke básničky, v ktorých sme sa zamýšľali nad tým, čo pre nás starí rodičia znamenajú.
28.októbra sa uskutočnilo vyvrcholenie týždňových aktivít – žiaci ISED 2 sa zhromaždili na chodbe školy, vyzdobenej prácami žiakov, nástenkami, básničkami, poviedkami. Starší spolužiaci si v rámci rovesníckeho vzdelávania pripravili program pre svojich spolužiakov. Pomocou knižného fondu či internetu vytvorili prezentáciu o zaujímavých črtách zo života a diela Tajovského. Členovia súboru Kalimero nacvičili ukážku divadelnej hry Ženský zákon, vystúpili dokonca v tradičných krojoch. Aj keď téma „hľadania“ vhodnej nevesty bola podaná v modernejšom šate, nič nestratila zo svojho posolstva – láska víťazí nad bohatstvom a intrigami. Boli pripravené aj ukážky z najznámejších poviedok a žiaci si vyskúšali, či sú pozornými poslucháčmi. Postupne prerozprávali prečítaný či vypočutý text a, pravdaže, nebola núdza o komické situácie. Zábavné boli aj pokusy o „dabovanie“ úryvkov divadelných hier. Záverečnou bodkou bol „Milionár“. Súťažno-zábavná hra, ktorá preverila vedomosti, tvorivosť a pohotovosť žiakov. Nebolo však dôležité, aby niekto vyhral. Podstatné bolo, že žiaci sa zabavili, niečo nové sa aj naučili, ale určite si uvedomili, že literatúra má čo povedať v každej historickej dobe.

Záverom možno skonštatovať, že išlo o kreatívne, nápadité, vtipné, zaujímavé a netradičné podujatie s cieľom priviesť žiakov k literatúre, ale i k rozvoju fantázie a tvorivosti, k uvedomeniu si, že mnohé myšlienky, posolstvá sa v priebehu času menia, ale majú výpovednú hodnotu aj pre dnešného mladého človeka.
Mgr. Margita Škutová