Menu Zavrieť

Ochrana života a zdravia

V piatok 21.6. 2024 sa na našej škole uskutočnila akcia OŽaZ  (ochrana života a zdravia), ktorá je každoročne  súčasťou vyučovacieho procesu a to vo forme teoretickej a praktickej. V piatok to bola praktická forma pre ISCED II, ktorá ako vždy začala vyhlásením simulovaného poplachu a následným koordinovaným presunom z tried na ihrisko za pavilón B. Aj tu sa ukázala dôležitosť a každoročné opakovanie nácviku, ktoré deti v doprovode svojich vyučujúcich zvládli a z pavilónov B,C, D sa presunuli za necelé 4 minúty ako nás informovala pani riaditeľka. Ďalej sme spoločne pokračovali do mestského parku M.R. Štefánika, kde prebiehala praktická výučba  na témy civilná ochrana , zdravotná výchova, dopravná výchova, bezpečné kúpanie, turistika, požiar a  prevencia proti nemu, jedovaté huby a rastliny v našich lesoch alebo topografia a práca s buzolou. Deti na stanovištiach získali mnohé nové poznatky a tiež  praktické zručnosti pri nasadzovaní ochrannej masky, pri zabezpečení a fixovaní prípadnej zlomeniny  hornej či dolnej končatiny, tepnového alebo žilového krvácania, určovanie polohy na mape alebo v priestore za pomoci buzoly a azimutu, turistické značky a iné. Poďakovanie patrí žiakom deviatych ročníkov , ktorí pod odborným vedením vyučujúcich odprezentovali a prakticky previedli svojich mladších spolužiakov danými témami. 

PaedDr. M. Salva