Menu Zavrieť

Čo možno o nás neviete…

Možno nás poznáte ako školu, ktorá vzdeláva intelektovo nadaných žiakov (už 20. rok), že žiaci z jazykových tried majú veľmi dobré vzdelávacie výsledky. Ale poznáte náš projekt Bez domácich úloh úspešný?

Dôkazom toho, že sme školou pre všetky deti je to, že akceptujeme jedinečnosť každého žiaka!

Nie každé dieťa je samostatné, vnútorne motivované k záujmu o vzdelávanie, prípadne potrebuje popracovať na zodpovednom prístupe k povinnostiam, potrebuje dohľad pri plnení školských úloh, vyhovuje mu, keď má nablízku niekoho, kto mu pomôže, podporí ho, poradí mu ako zosúladiť si školské povinnosti a mimoškolskú činnosť.                                                         

Obdobie puberty je obzvlášť náročné ako pre samotného žiaka, tak aj pre rodičov a učiteľov. Žiak prechádza náročným obdobím zmien, ktoré ovplyvňujú aj jeho hodnotový rebríček. V tomto období je veľmi dôležité stimulovať jeho silné stránky, pozitívne záujmy a usmerniť ho vhodným spôsobom. Často sa stáva, že žiak stratí záujem o školu a svojim školským povinnostiam neprikladá patričnú dôležitosť. Ako v tomto prípade dosiahnuť zmenu? Ako vytvoriť podmienky na dosiahnutie cieľa, aby každé dieťa pracovalo na maxime svojich možností? To boli našimi pedagógmi často kladené otázky pri rozbore vyučovacích hodín a hodnotení žiakov. Dôkazom toho, že sme otvorení novým, pre nás síce neznámym, ale vo svete overeným vzdelávacím konceptom, je aj fakt, že sme inšpiráciu čerpali v Städtische Anne Frank Realschule v Mníchove, v škole, ktorá bola vyhodnotená nemeckým ministerstvom školstva ako škola, vytvárajúca najlepšie podmienky na vzdelávanie žiakov. Koncept sme síce prevzali z tejto mimoriadne úspešnej školy, ale prispôsobili sme ho našim podmienkam a našim žiakom.

Vďaka tomu podávame pomocnú ruku žiakom v náročnom období prechodu na ISCED2, v čase, keď sa už od žiakov vyžaduje určitá samostatnosť pri plnení si úloh, keď si vytvárajú návyky pri plánovaní svojho voľného času, učia sa sebareflexii a určovaní si cieľov nielen vzdelávacích, ale aj osobnostných. Už šiesty rok vytvárame tie najvhodnejšie podmienky pre všetkých žiakov bez rozdielu. Sme veľmi radi, že sme od roku 2019 získali finančnú podporu vďaka projektu z EŠF „Inovovaný výchovno-vzdelávací proces – lepšie výsledky v matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti“, ktorého súčasťou je aktivita „Bez domácich úloh úspešný“, ktorá je realizovaná v rámci učebného programu TVIP.

Žiaci 5. až 7. ročníka získavajú úplne prirodzeným spôsobom systém v domácej príprave, v stanovovaní si cieľov a sebahodnotení. Žiaci sa v rámci riadneho vyučovacieho procesu, v čase od 9:30 do 11:15 hod., pripravujú trikrát do týždňa na vyučovanie, robia si domáce úlohy, prípadne precvičujú novo prebraté učivo. Tento zámerne zvolený časový interval umožňuje žiakom prípravu v čase, keď ešte ľudský mozog naplno pracuje, žiak je plný energie, schopný sa sústrediť. Na prípadné problémy s úlohami nikdy nie je sám. K dispozícii má učiteľa, ktorý v tomto prípade vystupuje v úlohe mentora, ale aj spolužiakov, ktorí dané učivo ovládajú a sú pripravení navzájom si pomôcť. Veľakrát vysvetlenie podané „rovesníckou rečou“ je pre žiakov rýchlejšie pochopiteľné. Týmto spôsobom podporujeme rovesnícke učenie, ktoré je odborníkmi veľmi uznávané. Osobnosť žiaka vnímame komplexne a uvedomujeme si, že pre osobnostný rast každého dieťaťa nie je dôležitý len rozvoj jeho kognitívnych schopností a vedomostí, ale aj rozvoj charakterových vlastností, ktoré „z ľudí robia ľudí“. Pri zvolenom spôsobe prípravy na vyučovanie počas tohto projektu rozvíjame u žiakov empatiu, schopnosť spolupracovať, ochotu pomáhať si a tešiť sa z pokroku vlastného aj kolektívneho.                                                                                                            

Keďže máme za sebou niekoľko rokov tohto na Slovensku vzácneho projektu, môžeme skonštatovať, že je úspešný. Úspešný pre nás ako školu a čo je hlavné, úspešný pre každého žiaka. Máme veľmi pozitívne ohlasy zo strany rodičov, ktorým odoberáme nemálo stresu pri popoludňajšej príprave so svojimi deťmi. Najdôležitejšie však je, že žiaci získajú systém pri učení, zdokonaľujú si svoj časový manažment a sú schopní v budúcnosti samostatne pracovať a pripravovať sa. To je kredit, ktorý im nikto nikdy nevezme.