Menu Zavrieť

Inštrukcie k nástupu do škôl 10.1.2022

Vážení rodičia, milí žiaci,

srdečne Vás pozdravujem na začiatku roka 2022 a prajem nám, aby sme tento rok prežili

v zdraví, šťastí, láske, v pohode, a čo najskôr s uvoľnenými Covid opatreniami.

Stručne pár inštrukcií:

Pre nástup do školy a vstup do budov zostávajú v platnosti pravidlá, ktorými sme sa riadili pred odchodom na prázdniny/dištančné vzdelávanie. 

Pripomínam, že od 10. 1. 2022 platí povinnosť  

  • pre žiakov – nosiť v rúška na prekrytie horných dýchacích ciest, okrem žiakov,
    na ktorých sa vzťahuje výnimka
  • žiaci, ktorí prevzali samotesty, majú povinnosť otestovať sa  pred nástupom do školy 
  • pre zamestnancov – nosiť respirátor, na pracovisku dodržiavať režim OTP (test je platný 7 dní),  na cestu do zamestnania je potrebné potvrdenie od zamestnávateľa 

Pri nástupe do školy po zimných prázdninách a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka (Edupage, resp. Príloha č. 1). Žiak s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára. 

Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem (aj dodatočne, v tomto období –  záujem nahlási triednemu učiteľovi), dostane 5 ks samotestov na domáce samotestovanie. Ich použitie je povinný hlásiť škole obvyklým spôsobom. V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestovania žiaka, žiak zostáva doma a rodič:  

– kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup  

– oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu. Žiaci z triedy, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu počas obdobia 2 dní pred jeho testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov, idú do karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku karantény, pokiaľ neprejavujú príznaky ochorenia).

 Verím, že sa v plnom zdraví a počte stretneme v pondelok 10. 1. 2022! 

 Mgr. Alica Meňhartová

 riaditeľka školy