Menu Zavrieť

Oznam o dištančnom vzdelávaní na ISCED2

Vážení rodičia,  milí žiaci,

na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 8. 12. 2021 s účinnosťou od 13. decembra 2021 do 17. decembra 2021 mimoriadne prerušujem školské vyučovanie v Základnej škole Andreja Kmeťa Ul. M. R. Štefánika 34 Levice pre žiakov na druhom stupni a nariaďujem dištančné vzdelávanie  prostredníctvom MS TEAMS. 

Dovoľujem si pripomenúť   povinnosti súvisiace s online vzdelávaním:

Žiak je povinný:

1. Zúčastňovať sa dištančného vyučovania podľa upraveného rozvrhu, prihlasovať sa včas, min. 5 minút pred začiatkom hodiny.

2. Prihlasovať sa pod vlastným menom a priezviskom, vlastným kontom.

3. Pripojiť sa počas priebehu jednotlivých vyučovacích hodín online aktívnou kamerou a mikrofónom. Po vyzvaní vyučujúceho si zapnúť mikrofón na potrebnú komunikáciu.

4. Aktívne plniť zadania podľa pokynov vyučujúceho a zapájať sa do vyučovacích aktivít.

5. Vypracovávať zadané domáce úlohy a zaslať vyučujúcim podľa vopred stanovených pokynov a v stanovenom termíne.

6. Počas vyučovacích hodín nevyrušovať spolužiakov, nenarúšať priebeh vyučovacej hodiny nevhodným správaním, nerobiť schválnosti, nezasahovať do priebehu vyučovacej hodiny vzájomným vypínaním mikrofónov, prezentácií a pod..

Žiakovi je zakázané vyhotovovať z prebiehajúcich dištančných vyučovacích hodín audio, video záznam. Ak sa žiak nezapája do dištančného vyučovania zo subjektívnych príčin (zaspanie, lenivosť, neochota) triedny učiteľ mu neospravedlní vyučovacie hodiny.

Povinnosti zákonného zástupcu:

1. Zabezpečiť pravidelnú účasť žiaka na vyučovacom procese podľa upraveného rozvrhu.

2. Zabezpečiť technické prostriedky potrebné k dištančnému vyučovaniu. Pokiaľ žiak nemá technické zabezpečenie na online vyučovanie, zákonný zástupca  bezodkladne oznámi túto skutočnosť triednemu učiteľovi, ktorý sa dohodne so ZZ na náhradnej forme vzdelávania.

3. Neúčasť žiaka bezodkladne ospravedlní u triedneho učiteľa.

Posledný deň vyučovania v decembri je 17. 12. 2021.

Verím, že sa 10.  1. 2022 opäť stretneme v škole na prezenčnom vzdelávaní!

Prajem nám a našim blízkym pevné zdravie!

S pozdravom

Mgr. Alica Meňhartová

riaditeľka školy