Menu Zavrieť

ŠKOLSKÝ SEMAFOR – základné informácie pre rodičov

(úplné znenie dokumentu je prístupné na stránke MŠVVaŠ SR)

Úzky kontakt je kontakt osoby s osobou pozitívnou na COVID-19, ak pri tomto kontakte:

 1. boli osoby v priamom fyzickom kontakte,
 2. boli osoby od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 15 minút,
 3. osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 15 minút,
 4. osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 15 minút alebo
 5. osoby nemali prekryte horne dýchacie cesty a osoba  pozitívna na ochorenie kašľala alebo inak šírila infekčné výlučky.
Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dni pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov musia ísť do karantény na 14 dni od posledného kontaktu s pozitívnou osobou.

Povinnosť karantény po úzkom kontakte sa nevzťahuje na osobu, ktorá:

 1. je najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V)
 2. je najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky (Johnson&Johnson),
 3. je najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 alebo
 4. prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia COVID-19.

V prípade, že žiak spĺňa výnimku z karantény, odporúčame rodičovi, aby o tomto informoval školu prostredníctvom formulára ,,Oznámenie o výnimke z karantény“. V prípade pozitívneho prípadu COVID -19 v škole, bude môcť riaditeľ školy bezodkladne požiadať osoby, ktoré neprekonali COVID – 19 a nie sú zaočkované, aby čo najrýchlejšie opustili priestory školy, a zároveň uplatnil výnimku na žiakov a zamestnancov, ktorí na ňu majú nárok.

Povinnosti rodiča

 1. Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými osobnými ochrannými pomôckami alebo jej stanovenými ekvivalentmi  v súlade s aktuálne platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR.
  1. Rodič zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška (náhradné musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
  1. Rodič dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky na školský rok 2021/2022, a rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov (§152 ods. c) zákona č. 245/2008 Z.z.).
  1. Rodič predkladá pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátané víkendov a sviatkov)  ,,Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (Príloha č.1).

Rodič, je povinný predložiť ,,Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka v čase, keď‘ sa škola nachádza v oranžovom okrese podľa Covid automatu.

V prípade, ak rodič nepredloží ,, Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ sa žiak považuje za príznakového a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Pokiaľ‘ žiak prišiel do školy v sprievode rodiča, nebude mu umožnený vstup do školy a odchádza s rodičom domov. Ak neprišiel žiak v sprievode rodiča, je potrebne žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča. Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič ma 3 možnosti: odoslať ho skole prostredníctvom ASC agendy (EDUPAGE) alebo e-školy, poslať scan ,,Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ e-mailom, alebo kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.

 • Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť ,,Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.
  • V prípade, že je u žiaka podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli prijať sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia. Povinnosťou rodiča je aj bezodkladné nahlásenie karantény škole, ak bola žiakovi nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.
  • V prípade, že je u žiaka potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty žiaka za 2 dni pred jeho testovaním.

Odporúčania pre rodiča

 1. Odporúčame rodičom predložiť škole ,,Oznámenie o výnimke z karantény“ (Príloha c.2). Riaditeľ‘ tak v prípade potvrdeného pozitívneho prípadu na ochorenie COVID-19 bude môcť v záujme ochrany zdravia neprekonaných a nezaočkovaných žiakov ich požiadať, aby čo najrýchlejšie opustili priestory školy, no zároveň uplatnil výnimku z karantény na tých žiakov, ktorých sa týka.
 2. V záujme zachovania zdravia a bezpečnosti žiakov a zamestnancov v škole dôrazne odporúčame pred začiatkom školského roka absolvovať možnosť PCR testovania kloktaním.
 3. Odporúčame realizovať samotestovanie na ochorenie COVID-19
  v domácom prostredí v priebehu školského roka Ag testami, ktoré budú distribuované prostredníctvom škôl. Sadu 25 testov dostane každý rodič žiaka základnej, strednej a špeciálnej školy, ktorý o ne prejaví záujem. Rodič potvrdí prevzatie testov podpisom.

Osobu s podozrením na ochorenie COVID-19 {tzn. bola úzkym kontaktom osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19) môže určiť jedine regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo všeobecný lekár a následne musí byť táto skutočnosť oznámená škole zo strany osoby s podozrením na ochorenie COVID-19 (alebo jej rodiča).

V prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 škola následne postupuje podľa nižšie uvedených krokov a poskytuje plnú súčinnosť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva      a všeobecnému lekárovi.

 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom ochorenia COVID-19 nesmie vstúpiť do priestorov školy alebo školského zariadenia.
 • Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov ochorenia COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať rodiča, ktorý ho bezodkladne vyzdvihne.

Pri podozrení na ochorenie COVID-19 v prípade žiaka

Žiak s podozrením na ochorenie COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19 mimo školy) nenavštevuje školu ani školské zariadenie 14 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19. Ak bol žiak označený ako úzky kontakt, do karantény ide len tento žiak a nie jeho trieda/spolužiaci.

Pokiaľ bol žiak úzkym kontaktom osoby pozitívnej na COVID-19 mimo školy, vysoko odporúčame, aby absolvoval RT-PCR test nariadený regionálnych úradom verejného zdravotníctva alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a minimalizoval tak riziko prenosu nákazy na pôdu školy.

Ak žiak s podozrením na ochorenie COVID-19 absolvuje RT-PCR a výsledok je:

 1. negatívny – rodič informuje školu, žiak pokračuje v 14-dňovej karanténe, ale výučba pokračuje štandardným sp6sobom,
 2. pozitívny – rodič informuje školu, žiak pokračuje v izolácii pod dozorom všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý rozhoduje o jej ukončení. Škola prechádza do Oranžovej fázy ŠKOLSKÉHO SEMAFÓRU.

        V prípade, že žiak s podozrením na ochorenie COVID – 19 neabsolvuje RT-PCR test, absolvuje 14-dňovú karanténu podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR    a o ukončení karantény rozhoduje jeho všeobecný lekár pre deti a dorast.