Menu Zavrieť

Poskytovanie dotácií na stravu v novom školskom roku 2021/2022

Vzhľadom na právne úpravy zákona o dotáciách účinné od 01.08.2021 sa v súvislosti s poskytnutím dotácie na stravu na obdobie od 01.09.2021 do 31.12.2021 upravujú povinnosti a podklady, o ktorých si Vás týmto dovoľujeme informovať:

 • bolo upravené tlačivo Zoznamu detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu, ktorý žiadateľ predkladá ako povinnú prílohu k žiadosti a ktorý slúži aj na oznamovanie zmien, resp. aktualizovanie skutočností rozhodujúcich na výpočet sumy dotácie. Nové zoznamy detí jednoznačne stanovujú titul nároku dieťaťa na poskytnutie dotácie na stravu (dotácia poskytovaná na každé dieťa v MŠ/ZŠ, deti v HN, deti v ŽM, deti bez nároku na zvýšený daňový bonus);
 • do Zoznamu detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu, žiadateľ okrem doteraz uvádzaných detí v ŽM a/alebo v HN uvádza aj deti bez nároku na zvýšený daňový bonus podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov (1,7 násobok  daňového bonusu). Zákonní zástupcovia dieťaťa, resp. fyzické osoby, v ktorej starostlivosti deti sú, skutočnosť, že si nemôžu uplatniť (napr. z dôvodu, že ide o osoby bez zdaniteľného príjmu, z dôvodu veku dieťaťa), resp. neuplatnia si nárok na zvýšený daňový bonus na dieťa, preukazujú žiadateľovi čestným vyhlásením. K tejto novej skupine detí bez nároku na zvýšený daňový bonus bližšie pozri Informáciu k deťom, ktoré sú oprávnené na poskytnutie dotácie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách
 • Zákonný zástupca dieťaťa, resp. fyzická osoba, v ktorej starostlivosti dieťa je, si musí byť vedomý, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil zvýšený daňový bonus je povinný o uvedenom zriaďovateľa bezodkladne informovať, nakoľko v takomto prípade bude dieťaťu poskytovaná dotácia na stravu neoprávnene (trestno-právne dôsledky nepravdivého čestného vyhlásenia podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a povinnosť vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu). Zriaďovateľ upozorní na túto skutočnosť zákonných zástupcov detí. Vzor čestného vyhlásenia je v prílohe;
 • za správnosť údajov uvedených v zozname detí, zodpovedá žiadateľ a v tejto súvislosti uchováva podklady súvisiace s jej poskytnutím (potvrdenia o deťoch v ŽM/HN, čestné vyhlásenia, že si rodičia neuplatnili nárok na zvýšený daňový bonus);
 • v prípade, ak rodič informuje žiadateľa, že nárok na zvýšený daňový bonus si ani jeden člen domácnosti neuplatnil v priebehu školského roka, žiadateľ postupuje v zmysle § 4 ods. 10 písm. a) zákona o dotáciách tak ako doteraz a zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich pre výpočet sumy dotácie oznamuje do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala. V tejto súvislosti uvádzame, že dieťa, pri ktorom nastala zmena (deti v HN, ŽM, bez zvýšeného daňového bonusu) bude oprávnené na poskytovanie dotácie od prvého dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom žiadateľ predloží zmenový zoznam na úrad;
 • dotáciu je možné poskytovať počas celého školského polroka, a to aj vtedy, ak sa počas tohto školského polroka zníži počet detí z domácností z HN, pod 50 % celkového počtu detí v MŠ alebo v ZŠ alebo sa zmenia príjmové pomery domácností uvedené v § 4 ods. 3 písm. b) zákona  o dotáciách  (deti v HN a v ŽM). Uvedené sa netýka poskytovania dotácií pre deti bez nároku na zvýšený daňový bonus, nakoľko v prípade, ak by si fyzická osoba, v ktorej starostlivosti dieťa je (napriek čestnému vyhláseniu) počas vyplácania dotácie na stravu uplatnila nárok na zvýšený daňový bonus, tak dotácia bude dieťaťu poskytovaná neoprávnene od uplatnenia si zvýšeného daňového bonusu. Takéto dieťa si žiadateľ nemôže zahrnúť do zúčtovania poskytnutej dotácie na stravu.

V súvislosti s poskytnutím dotácie na stravu na obdobie od 01.09.2021 do 31.12.2021 je žiadateľ/zriaďovateľ teda povinný príslušnému úradu:

 • v termíne do 15.07.2021 oznámiť počet odstravovaných detí za obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021 jednotlivo po mesiacoch za každé výchovné zariadenie, na ktoré bola poskytnutá dotácia (v prílohe tabuľka počet odstravovaných detí);
 • v termíne do 10.08.2021 doručiť aktualizovaný zoznam detí, na ktoré žiada poskytnutie dotácie od 01.09.2021 do 31.12.2021, a to na novom tlačive Zoznam detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu. V nadväznosti na to, z akého titulu sú deti v MŠ/ZŠ v jeho pôsobnosti oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu žiadateľ/zriaďovateľ vyplní príslušný zoznam detí podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách alebo zoznam detí podľa § 4 ods. 3 písm. b) a/alebo písm. c) zákona o dotáciách (v prílohe). V tejto súvislosti odporúčame žiadateľovi/zriaďovateľovi, aby čo možno najskôr informoval fyzickú osobu, v ktorej starostlivosti dieťa je, že k poskytnutiu dotácií na stravu je nevyhnutné predložiť:  
  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
  • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na zvýšený daňový bonus.

Termín na predloženie vyššie uvedených potvrdení odporúčame stanoviť si tak, aby mal žiadateľ dostatočný časový priestor na zosumarizovanie predložených podkladov za každé dieťa v MŠ/ZŠ vo svojej pôsobnosti do Zoznamu detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu, ktorý je povinný doručiť na úrad tak, ako je uvedené vyššie, najneskôr do 10.08.2021.

V prípade detí, ktoré sú oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu z titulu, že ide o dieťa v ŽM uvádzame, že je možná výnimka na dodatočné doplnenie dieťaťa do zoznamu oprávnených detí. V tejto súvislosti však uvádzame, že je potrebné, aby fyzické osoby, v ktorej starostlivosti deti sú Formulár na posúdenie príjmu vrátane podkladov ku konaniu v tejto veci (napr. doklad o príjme) predložili na úrad, čo možno najskôr, najneskôr do 10.08.2021 s tým, že v takomto prípade, ak pôjde o dieťa v ŽM, bude oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu od mesiaca september 2021.

Deti v ŽM, ktoré zákonný zástupca dieťaťa dodatočne nahlási žiadateľovi a predloží potvrdenie úradu, že ide o dieťa v ŽM, žiadateľ doplní do zoznamu oprávnených detí a tento aktualizovaný zoznam zašle úradu najneskôr do 10.09.2021. V prípade, ak bude tento aktualizovaný zoznam predložený po 10.09.2021, dodatočne doplnené deti na zozname budú oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu až od mesiaca október 2021. V prípade, ak budú žiadateľovi dodatočne nahlásené deti v ŽM ešte v mesiaci august 2021 je potrebné aktualizovaný zoznam detí predložiť na úrad najneskôr do 20.08.2021.

Prílohy: