Menu Zavrieť

Dôležité!!!

Vážení rodičia, milí žiaci,

všetko je pripravené na to, aby sa v pondelok, 8. 2. 2021 opäť otvorili brány našej školy! 

Ministerstvo načrtlo predstavu, ako má fungovať nástup do školy, ale chýba jeden detail, ktorý nás zneisťuje, vláda nám to ešte neodobrila. Sledujte, prosím, vyhlásenia v médiách.

Ak sa toto dorieši, veľmi sa tešíme na stretnutie na prezenčnom vyučovaní!

Prvá nutná podmienka nástupu do škôl je negatívny test na Covid 19.

Náš zriaďovateľ – Mesto Levice – veľmi promptne vytvoril podmienky na pretestovanie zamestnancov školy, zákonných zástupcov žiakov a časti žiakov druhého stupňa na prítomnosť koronavírusu. Podrobné informácie o testovaní sú zverejnené na webovej stránke mesta.  Patrí mu poďakovanie!

Informácie k nástupu do školy:

 • nástup do školy sa týka žiakov 1. – 4. ročníka a časti žiakov druhého stupňa, ktorí nemajú technické možnosti na pravidelnú účasť na dištančnom vzdelávaní 
 • aby sme si zabezpečili epidemiologicky bezpečné prostredie musia byť pretestovaní všetci zamestnanci školy, jeden zákonný zástupca žiaka, ktorý s ním žije v jednej domácnosti a žiaci len z druhého stupňa, ktorí sa budú v malých skupinách zúčastňovať vyučovania
 • !!! vstup do areálu školy je povolený výhradne len osobám s negatívnym výsledkom testu na Covid 19 a s prekrytými hornými dýchacími cestami ochranným rúškom!!!
 • zákonný zástupca v čestnom vyhlásení potvrdí negatívny výsledok testu na Covid 19 svojim podpisom
 • prevádzku školy zabezpečujeme v čase od 7,00 – 16,00 hod., žiaci rôznych tried sa nepremiešavajú v oddeleniach ŠKD, ani v ŠJ, otvárame 14 oddelení ŠKD, ktoré budú fungovať v kmeňových triedach
 • vstup do budovy je podmienený absolvovaním ranného filtra – meranie teploty, dezinfekcia rúk
 • zachovávajme 2 m rozostupy!!!, nosme rúška!!!, dôsledne dodržiavajme hygienu rúk!!!
 • žiakov druhého stupňa budú inštruovať triedni učitelia
 • ak sa zákonný zástupca rozhodne, že sa nepodrobí testu, jeho dieťa sa bude vzdelávať dištančne, ktoré zabezpečí zákonný zástupca, úlohy na najbližšie obdobie sú zverejňované na webovej stránke školy v časti Informátor, žiak bude z preberaného učiva preskúšaný
 • ak sa žiak prvého stupňa napriek tomu, že na škole prebieha prezenčné vyučovanie, bude vzdelávať dištančne, zákonný zástupca stráca nárok na pandemickú OČR
 • pre ochranu zdravia nás všetkých je podstatné, aby sme redukovali stretávanie sa so širším okruhom osôb, utvorme našu „školskú bublinu“
 • opatrenia sa neuvoľňujú, dodržujme ich ešte dôslednejšie, ako doteraz!!!
 • aj pri minimálnych prejavoch ochorení horných dýchacích ciest v rodine, neposielajte dieťa do školy, chránite nás všetkých!
 • !!!BUĎME ZODPOVEDNÍ!!!
 • doprajme žiakom normálny školský život, vzájomné interakcie, radosť zo spoločnosti rovesníkov, dbajme na ich psychohygienu aj za cenu nejakých obmedzení, ktoré nie sú pre nikoho komfortné, ale účinné
 • !!!ZVLÁDNEME TO!!!

Mgr. Alica Meňhartová

riaditeľka školy