Menu Zavrieť

Pokyny upravujúce prevádzku a vnútorný režim školy na obdobie od 2. 9. 2020 – 14. 9. 2020

Vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu ochorenia COVID-19 je potrebné v záujme ochrany a zachovania zdravia dodržiavať protiepidemiologické opatrenia, v zmysle ktorých sa upravuje vnútorný režim školy nasledovne:

 • do objektov školy je prísny zákaz vstupu osobám, ktoré vykazujú príznaky ochorenia COVID 19 – zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest, ako aj inej infekčnej choroby  
 • osoby vstupujúce do objektu školy majú prekryté horné dýchacie cesty ochranným rúškom
 • dochádzka žiaka na vyučovanie je povinná!!!
 • zákonný zástupca je zodpovedný za to, že jeho dieťa bude mať počas vyučovania k dispozícii 2 ochranné rúška a papierové jednorazové vreckovky
 • pred vyučovaním sa vykoná ranný filter (meranie teploty a dezinfekcia rúk)
 • žiak pri prvom nástupe do školy (v školskom roku 2020/2021) predkladá vyplnené a podpísané tlačivo – Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka (dostupné na webovej stránke https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-2682020/, resp. u triedneho učiteľa); bez zdravotného dotazníka nebude žiakovi umožnený vstup do budovy     
 • pri každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie, podpísané zákonným zástupcom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (tlačivo dostupné na webovej stránke školy, resp. u triedneho učiteľa)
 • zákonný zástupca je povinný oznámiť (telefonicky, resp. písomne napr.  e-mailom) triednemu učiteľovi a riaditeľovi školy, ak je u žiaka podozrenie na Covid 19 potvrdené lekárom
 • pred vyučovaním sa žiaci na školskom dvore združujú do skupín výhradne len
  v rámci triedy
 • zákonný zástupca nevstupuje do budovy s dieťaťom, výnimkou je doprovod žiaka prvého ročníka (jedna osoba)
 • zamestnanci nosia povinne rúška alebo ochranné štíty v interiéri
 • žiaci 1. – 4. ročníka povinne nosia rúška vo vnútorných priestoroch školy s výnimkou tried
 • žiaci 5. – 9. ročníka povinne nosia rúška v triedach a vo vnútorných  priestoroch
 • žiaci sa zdržiavajú v priestoroch triedy, opúšťajú ju len v nutných prípadoch, vyhýbajú sa kontaktom so žiakmi z iných tried
 • každý dbá na zvýšenú hygienu rúk, dodržiava pravidlá pri kýchaní a kašľaní, dodržiava vzájomný odstup, miestnosti sú často vetrané, dezinfikované v zmysle platných opatrení 
 • neorganizujú sa hromadné akcie, vyučovanie bude realizované v určených triedach, skupiny žiakov sa nebudú spájať z rôznych tried (ETV/NBV, TSV)
 • vyučovanie telesnej a športovej výchovy bude prebiehať mimo telocvične
 • maximálna dĺžka vyučovania – 6 hodín
 • prevádzka ŠKD je zabezpečovaná v čase 7,00 – 16,00 hod, skupinu tvoria žiaci jednej triedy