Menu Zavrieť

Základná škola Andreja Kmeťa v Leviciach – dlhodobo jedna z najlepších škôl Nitrianskeho kraja v predmetových olympiádach a postupových súťažiach

Samozrejmosť, nie bonus – byť jednou z najlepších škôl Nitrianskeho kraja v predmetových olympiádach

Naša cesta k úspechom:

 • 100%-centná odbornosť pedagogických a odborných zamestnancov, pre ktorých je ich práca poslaním
 • najmodernejšie trendy vo vyučovaní, výborná vybavenosť školy
 • individuálny prístup a zodpovedné riešenie problémov
 • anglický jazyk od 1. ročníka
 • Hejného metóda – vytváranie pozitívneho vzťahu žiakov k matematike
 • triedy pre nadaných žiakov v 1. – 9. ročníku
 • vyučovanie v 90-minútových blokoch na ISCED 2
 • nemčina alebo ruština ako druhý cudzí jazyk
 • zahraničné mobility a účasť v medzinárodných projektoch
 • školský psychológ, školskí špeciálni pedagógovia, pedagogickí asistenti
 • tímová kreatívna spolupráca
 • učiteľ ako facilitátor vzdelávacieho procesu
 • žiak ako rovnocenný partner
 • kultúrne vystúpenia na vysokej umeleckej úrovni

NAPREDUJEME:

Inovovaný výchovno-vzdelávací proces – lepšie výsledky v matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti – cieľom projektu je inovovať metódy a formy vyučovania, dosiahnuť vyššiu úroveň gramotností a posilniť vzťah žiaka k písanému slovu v rôznych podobách.

Inklúziou k lepším výsledkom – projekt zameraný na zlepšenie študijných výsledkov žiakov s problémami v učení a správaní alebo so zdravotným hendikepom.

Erasmus + – do projektus názvom Kufor plný rozprávok putuje Európou – je naša škola zapojená od roku 2017. Spolupracujeme so siedmimi nemecky hovoriacimi krajinami a rozvíjame tak komunikačné zručnosti našich žiakov.

Škola bez nenávisti – projekt orientovaný na prevenciu proti kyberšikane a iným nenávistným prejavom.

Školské bludisko – oddychová a relaxačná zóna, netradičné ihrisko, vytvorenéspoločnou prácou detí a dospelých. Areál , ktorý spája tvorivosť, originalitu, zábavu, objavovanie a príjemné prostredie.

Spoločnými silami za ochranu biodiverzity v areáli školy – Enviroprojekt, ktorého cieľom je zážitkové vzdelávanie v exteriéri, podporuje premenu areálu školy a formuje konanie žiakov k zdravému životnému štýlu.

Behom za poznaním – výsledkom projektu je atraktívny zážitkový chodník, ktorý podporuje vzťah k prírode a nášmu okoliu.

MODERNIZUJEME:

Naši žiaci skúmajú, objavujú, hodnotia a tvoria v troch stále sa modernizujúcich a inovujúcich sa vzdelávacích variantoch :

1/ RVCJ – triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov

 • anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk
 • hodiny s anglickým lektorom
 • zahraničné mobility
 • týždeň konverzácií s lektormi z anglicky hovoriacich krajín

2/ APROGEN – vzdelávanie nadaných žiakov

 • vynikajúce vzdelávacie výsledky
 • rýchle a efektívne napredovanie
 • ročníkové práce a ich obhajoba za prítomnosti rodičov
 • logická olympiáda s účasťou v celoslovenskom kole

3/ TVIP tvorivé vzdelávanie inovatívnymi prvkami

 • Škola (takmer) bez domácich úloh
 • vlastná metodika
 • príprava na duálne vzdelávanie
 • orientácia na technické zručnosti

VÍŤAZÍME:

 • 2. miesto v Nitrianskom kraji v hodnotení škôl v postupových súťažiach a predmetových olympiádach organizovaných MŠVVaŠ SR
 • výrazné úspechy v súťažiach a olympiádach na celoslovenskej úrovni, na úrovni kraja a okresu
 • Testovanie 9 – SJL a MAT nad celoslovenským priemerom
 • AMAVET – Medzinárodný festival vedy a techniky, kde pravidelne získavame

významné ocenenia

 • Festival nemeckých a anglických divadiel – prehliadka dramatizovaných scénok, vysoká kvalita jazykovej úrovne

ČARUJEME:

 • bohaté a plnohodnotné programy pre budúcich prváčikov – Dinoland, Ja už budem prvákom, Zábavný školáčik
 • záujmové útvary s rôznorodým zameraním – šport, jazyk, tvorivosť, tanec, dramatizácia, hudba …
 • práca v ŠKD v siedmich oddeleniach – originálne aktivity – Noc v škole, Šarkaniáda, Na bicykli bezpečne, vianočné a veľkonočné tvorivé dielne …
 • dni zamerané na rozvoj environmentálneho a ekologického cítenia – Deň Zeme, Deň vody, revitalizácia náučných chodníkov v školskom areáli …
 • pravidelné športové podujatia – lyžiarsky, plavecký výcvik, škola v prírode, Kin-ball na hodinách telesnej výchovy …
 • kultúrne vystúpenia – Levické divadelné dni, Slávnostná školská akadémia, Čaro Vianoc, Drama celebrities, Rozprávkoland …

Ak chcete, aby aj vaše dieťa bolo súčasťou našej cesty za poznaním, príďte:

zapísať budúceho prváka:

24. apríla 2020 (piatok) od 14:00 hod. – do 18:00 hod.

25. apríla 2020 (sobota) od 08:00 hod. – do 12:00 hod.

Zápisu sa zúčastnia deti narodené od 1.9.2013 do 31.8.2014.

So sebou je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča.

Tešíme sa na Vás.

Kontakt: www.zsaklv.sk tel: 036/631 30 41