Menu Zavrieť

Čísla sú, i nie sú dôležité

Prváčik si so školskou taškou prináša so sebou do 1. triedy aj veľkú dávku zvedavosti a chuti objavovať niečo nové. Stačí, ak pozná pár čísel a už začína rozmotávať klbko matematických príbehov z prostredia Detského parku, Autobusu, Výstaviska, farmy Deda Lesoňa… Neustále nad niečím rozmýšľa, priraďuje, premiestňuje, meria, posúva, odoberá, pridáva, skladá, lepí, stavia, kóduje… A ani nezbadá, že je koniec hodiny.  To nič, zajtra sa pokračuje.     

Prečo vytvárame pre deti prostredia, v ktorých sa uplatňuje ich prirodzená túžba objavovať, riešiť a navzájom si zdieľať názor?

V reálnom živote sa často dostávame do situácií, kedy nám pomôžu zručnosti, ktoré sme si osvojili na hodinách matematiky. Ak nám má matematika v reálnom živote pomáhať, je dôležité rozumieť jej a využiť ju na  aplikovanie v potrebných momentoch. My, učitelia tejto problematike rozumieme. Preto sme sa rozhodli na hodinách matematiky uplatňovať postupy a metódy, vypracované pánom profesorom Hejným. Žiaci v našej škole  dostávajú priestor na samostatné objavovanie vzťahov v matematických ale aj v zmatematizovaných situáciách. Od 1. ročníka  sa pre deti stáva učivo zaujímavé a efektívne, pretože si ho osvojujú objavovaním, skúmaním a overovaním. Rozvoj matematickej predstavivosti a logického myslenia tvorí podstatu tohto procesu. Predstavivosť sa buduje na základe predchádzajúceho vnímania. Preto naši žiaci manipulujú s množstvom rôznorodých učebných pomôcok, či predmetov. Na vyučovacích hodinách je veselo a všetci sa tešia na ďalšie objavovanie. Nikto nie je neúspešný.

PaedDr. Bólová