Menu Zavrieť

INFO k zápisu do 1. ročníka

Vážení rodičia, milí predškoláci,

blíži sa pre Vás veľký deň! Stojíte pred závažným rozhodnutím, ktorú školu pre Vaše dieťa vyberiete.

Hľadáte školu, v ktorej

– je učenie realizované prostredníctvom aktivít, hier, bádania a moderných metód?

– chyba nie je prehra, ale príležitosť naučiť sa niečo nové a napredovať?

– má každý príležitosť byť úspešný?

– žiaci nemajú strach požiadať o pomoc, ak ju potrebujú a cítia sa bezpečne?

– je kladený dôraz na harmóniu mentálneho i emočného rozvoja žiakov?

Ste na správnej adrese! Základná škola Andreja Kmeťa v Leviciach, škola s vynikajúcimi výsledkami žiakov, s nadštandardným vybavením, s originálnym školským vzdelávacím programom je pre Vás otvorená!

Termín prezenčného zápisu do prvého ročníka je

26. apríla 2024( piatok) od 14:00 hod. – do 18:00 hod.

27. apríla 2024( sobota) od   8:00 hod. – do 12:00 hod.

Predbežný zápis do prvého ročníka vykonajte vopred elektronicky prostredníctvom formulára na web stránke školy https://zsaklv.edupage.org/register/?eqa=d2hhdD1wcmVobGFk

!Tento zápis nenahrádza prezenčný zápis do prvého ročníka!

Zápis sa týka detí,

  • ktoré do 31. augusta 2024 dovŕšia 6. rok
  • ktorým už bol začiatok školskej dochádzky odložený v predchádzajúcom roku
  • ktoré v nasledujúcom školskom roku 2024/2025 budú pokračovať v plnení povinného  predprimárneho vzdelávania v materskej škole (tzv. odklad),

Pri prezenčnom zápise je prítomné dieťa v sprievode zákonných zástupcov.

Zákonný zástupca dieťaťa predkladá:

  • rodný list dieťaťa (ak je v rodnom liste uvedený len jeden rodič, všetky dokumenty podpisuje práve tento rodič, ak sú v rodnom liste uvedení obidvaja rodičia, všetky dokumenty podpisujú obaja rodičia, ak súd neurčil inak v zmysle §144a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (ďalej školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov; v ods. 2 uvedeného paragrafu sú vymenované prípady, kedy sa podpis oboch zákonných zástupcov nevyžaduje,
  • občianske preukazy oboch zákonných zástupcov (ak sú v rodnom liste uvedení),
  • ak je relevantné – preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa alebo o špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrebách dieťaťa

Rozhodnutia, ktoré sa týkajú výchovy a vzdelávania, vydané podľa správneho poriadku sa v súlade s  § 144a ods. 3 školského zákona doručujú obom zákonným zástupcom, no v súlade s § 144a ods. 4 sa zákonní zástupcovia môžu dohodnúť, že písomnosti podľa ods. 1 podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutia podľa ods. 3 sa potom doručujú iba jednému zákonnému zástupcovi. Tento akt musí mať písomnú podobu, tlačivo dohody bude pri zápise k dispozícii.

Proces zápisu sa môže urýchliť, ak zákonní zástupcovia vyplnia elektronickú prihlášku online, na webovej stránke školy, https://zsaklv.edupage.org/register/?eqa=d2hhdD1wcmVobGFk, ktorá je k dispozícii. Prosíme rodičov, aby pred odoslaním dôkladne skontrolovali údaje (rodné číslo, bydlisko a kontaktné údaje).

Táto prihláška je predbežná, nenahrádza prezenčný zápis do prvého ročníka.

Elektronickú prihlášku škola vytlačí a údaje sa budú verifikovať podľa predložených dokladov.

Ak zvolíte formu elektronickej prihlášky, prosím, upozornite na túto skutočnosť zapisujúcich pedagógov, aby nebol zápis vykonaný duplicitne.

Tešíme sa na Vás!

                                                                                                  Mgr. Alica Meňhartová, v. r.

                                                                                                          riaditeľka školy