Menu Zavrieť

Usmernenie platné od 1.11.2020

Vážení zákonní zástupcovia žiakov,

v zmysle usmernení MŠVVaŠ SR sa  pravidlá vstupu do objektov a prítomnosť žiaka na prezenčnom vyučovaní upravuje nasledovne:

V prípade negatívneho výsledku testu je možné vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia až po tom, ako sa osoba preukáže potvrdením o negatívnom výsledku testu.

Riaditeľ alebo ním poverený zamestnanec je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia preukázanie sa negatívnym výsledkom testu alebo potvrdenie o výnimke.

V prípade pozitívne testovanej osoby sa nariaďuje tejto osobe aj osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti povinná 10-dňová izolácia. Ak dieťa, žiak, učiteľ alebo zákonný zástupca obdrží pozitívny výsledok antigénového testu (alebo ho obdrží osoba, s ktorou žije v spoločnej domácnosti), ostáva v povinnej 10-dňovej izolácii. V tomto prípade žiak ani  zamestnanec, nenavštevujú školu prezenčne.

Ak je dieťa alebo žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lekára. Zákonný zástupca oznamuje škole povinnú izoláciu dieťaťa alebo žiaka a informuje, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania, ak je žiakom ISCED 2. Ak sa žiak dištančného vzdelávania nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára.

V prípade, že sa osoba nevie preukázať negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke, nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia.

Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia. Ministerstvo odporúča zákonnému zástupcovi ospravedlniť žiaka z vyučovania na 5 za sebou nasledujúcich vyučovacích dní. V tomto prípade ide o 3. november, 4. november, 5. november, 10. november a 11. november 2020. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá zákonný zástupca vyhlásenie o bezinfekčnosti. uvedené v prílohe tohto usmernenia.

Žiak prvého až štvrtého ročníka základnej školy, ktorý sa nezúčastnil testovania, má povolený vstup do školy aj bez preukázania negatívneho výsledku testu. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti uvedené v prílohe tohto usmernenia.

(Zdroj: https://www.minedu.sk/aktualne-opatrenia-v-suvislosti-s-celoplosnym-testovanim-spolocna-zodpovednost/
Na uvedenej adrese nájdete presné paragrafové znenie jednotlivých predpisov a náležité odôvodnenia
Link na vyhlásenie o bezinfekčnosti:  https://www.minedu.sk/data/att/17778.pdf

 Mgr. Alica Meňhartová

 riaditeľka školy