Menu Zavrieť

Školský špeciálny pedagóg

Vítame Vás na stránke školských špeciálnych pedagógov Základnej školy Andreja Kmeťa v Leviciach.

Akékoľvek otázky môžete konzultovať:

denne medzi 13:00 – 14:00 hodinou, alebo v dohodnutom individuálnom stretnutí.

Tešíme sa na Vás!

Ako postupovať v prípade, že má Vaše dieťa problém pri učení?

Oslovte triedneho učiteľa Vášho dieťaťa, príp. priamo školského špeciálneho pedagóga. Na základe nimi vyplnenej prihlášky na odborné vyšetrenie Vám po dohodnutí konkrétneho termínu v Centre pedagogicko–psychologického poradenstva a prevencie (kontakt nižšie) zrealizujú psychologické a následne špeciálnopedagogické vyšetrenie (vždy je prvé psychologické vyšetrenie).

Diagnostickými metódami zistia, ktorú z týchto porúch Vaše dieťa má, resp. vylúčia ich prítomnosť. Na základe výsledkov odborných vyšetrení určia správny a najefektívnejší postup pre nápravu u dieťaťa. Odporučia Vám a škole, ako postupovať pri ďalšom vzdelávaní, poskytnú Vám potrebné rady, reedukačné materiály, ktoré využijete pri zlepšovaní parciálnych zručností Vášho dieťaťa.

Majte na pamäti, že včasné odhalenie prítomnosti špecifických porúch učenia, vytrvalá a pravidelná práca dieťaťa doma pri správnom odbornom vedení sú základným predpokladom úspechu pri náprave porúch učenia. Každý, čo i len malý úspech je preňho motiváciou a posilňuje jeho sebavedomie. V prípade, že sa dieťaťu neposkytne potrebná starostlivosť môžu poruchy učenia veľmi negatívne ovplyvniť život dieťaťa, jeho vzťah k učeniu ako takému, príp. mu úplne znemožnia jeho plynulé vzdelávanie. Mnohokrát sa v dôsledku opakovaného neúspechu v škole objavia problémy v správaní, čím sa situácia viac komplikuje. Po stanovení diagnózy je dôležitá spolupráca rodiny a školy a stabilná domáca príprava dieťaťa do školy, ktorú zabezpečuje rodič.

• CPPPaP, Levice, Mierová 1, kontakt 036/631 29 03 (pri gymnáziu)
• CŠPP pri ŠZŠ, Levice, Z. Nejedlého 41, kontakt 0905 366 424, 036/622 66 20 (sídl. rybníky 1)
• CŠPP pri ŠZŠ, Želiezovce, kontakt 036/771 27 02
• Súkromné CŠPP, Levice, Mlynská 1, 0905 628 446 (mlyn na poschodí)
• Súkromné CŠPP, Levice, J. Švermu 8, 0905 362 219 (9. ulica)

„Školský špeciálny pedagóg je na základnej škole pre žiakov preto, aby sa žiakom ( i rodičom ) účinne pomohlo a tak sa im úspešne učilo, dobre sa v škole cítili, zažívali úspech v kolektíve žiakov, prežívali radosť zo školskej práce . . .“

Pocit úspechu

V našej škole pôsobia školskí špeciálni pedagógovia a školský psychológ. Spolu s učiteľmi a asistentmi vytvárame tím, ktorého práca sa sústreďuje na žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP). Staráme sa o ich napredovanie a aby boli úspešní vo vzdelávaní.

Na efektívne vzdelávanie žiakov so ŠVVP zabezpečujeme:

– včasnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, vzdelávanie podľa individuálneho vzdelávacieho programu, individuálnu a skupinovú prácu, používanie špeciálnych metód a foriem vyučovania, úpravu vzdelávacieho obsahu, špecifický postup v hodnotení vzdelávacích výsledkov, aplikáciu alternatívnych foriem komunikácie, úzku spoluprácu s rodičmi a ďalšie, v závislosti od individuálnej potreby konkrétneho žiaka, vyplývajúcej z odbornej diagnostiky;

– v rámci vyučovania možnosť individuálnej práce s vybranými žiakmi prostredníctvom školského asistenta učiteľa, školského špeciálneho pedagóga i školského psychológa, s cieľom individuálnej pomoci a korekcie zdravotného znevýhodnenia, poprípade vyrovnania sa so psychickými ťažkosťami.

Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje v bežných triedach ZŠ, rešpektujúc osobitosti vyplývajúce z ich rozdielov. Snažíme sa o začlenenie týchto žiakov
do kolektívov, aby aj tieto deti zažili pocit úspechu, aby ich okolie intaktnej populácie prijalo a obe skupiny dokázali spolupracovať, pomáhať si a posúvať sa vpred.

Naša práca má veľký význam nielen pre deti, ale aj pre nás, zamestnancov. V škole zažívame denne pocit šťastia, keď vidíme, ako deti so ŠVVP napredujú, vnímame efektivitu a výsledok našej činnosti. Cítime morálnu zodpovednosť za šťastie týchto detí. Tím odborníkov je tu pre nich, aby ich miestami previedol správnou cestou a ukázal im, ako sa dajú veci zvládnuť. Sme motivované do ďalšej práce, keď vidíme, že máme desiatky spokojných detí so ŠVVP, ktoré každý svojím individuálnym tempom napreduje a že ich spolužiaci rešpektujú a budujú si pevné priateľské väzby.

Dôležitým cieľom je u žiakov prehlbovať ctižiadostivosť, cieľavedomosť, vytrvalosť a zdravé sebavedomie. Učíme ich poznať a ovládať vlastné pocity, kontrolovať svoju impulzívnosť, budovať optimizmus, empatiu a sebestačnosť a nebáť sa sociálnych kontaktov. Veríme, že im dáme do života ten správny základ, z ktorého sa budú formovať tolerantné mladé osobnosti.

Veríme, že naša práca významne prispieva k ich lepšej budúcnosti.