Menu Zavrieť

Inklúziou k lepším výsledkom

Operačný program Ľudské zdroje
Názov projektu: Inklúziou k lepším výsledkom
Kód výzvy:   OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01
Základnú školu Andreja Kmeťa v Leviciach navštevujú žiaci z rôznych spoločenských vrstiev, z rôzneho rodinného prostredia a s rôznymi študijnými predpokladmi. Našim cieľom je, aby každý žiak dosiahol svoje maximum, aby si uvedomoval zodpovednosť za svoje vzdelávanie a zažil úspech. Najcitlivejšou skupinou žiakov z tohto uhla pohľadu sú žiaci so zdravotným znevýhodnením. Sú to žiaci s rôznymi diagnózami – Aspergerov syndróm, autizmus, detská mozgová obrna, fyzický hendikep, mentálna retardácia, porucha komunikácie, ADHD, ADD a veľký počet s poruchami učenia. Škola pred realizáciou projektu zamestnávala 1 školského špeciálneho pedagóga a 4 asistentov učiteľa, čo je nepostačujúce ale na strope našich finančných možností. Uvítali sme možnosť zapojiť sa do projektovej výzvy a sme veľmi radi, že sme získali mimorozpočtové zdroje z ESF na pokrytie potrieb našich žiakov a umožníme im napredovať a naplniť  naše ciele vzdelávania.
Stručný popis projektu: Cieľom nášho projektu Inklúziou k lepším výsledkom je prostredníctvom novovytvorených pracovných miest zlepšiť študijné výsledky žiakov ohrozených školským neúspechom z dôvodu problémov v učení, správaní, alebo zo zdravotných dôvodov. Tento cieľ priamo nadväzuje na špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.
Hlavné aktivity projektu:
1) vytvorenie 4 pracovných úväzkov asistenta učiteľa
2) vytvorenie inkluzívneho tímu – 1,5 pracovného úväzku školského špeciálneho pedagóga a 0,5 pracovného úväzku školského psychológa
Asistenti učiteľa a inkluzívny tím svojou pracovnou činnosťou priamo prispievajú k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zabezpečia rovnosť príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese.
Prvou hlavnou aktivitou projektu je činnosť asistentov učiteľa, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou výchovnovzdelávacieho procesu. Asistent učiteľa je pridelený k žiakom so ŠVVP, ktorých diagnózy si to osobitne vyžadujú. Aktivity asistenta sú zamerané na bezprostrednú pomoc a spoluprácu s učiteľom v triede, uľahčovanie adaptácie dieťaťa a pomoc pri prekonávaní bariér, spolupráca na tvorbe učebných pomôcok, sprevádzanie žiaka pri mimoškolských aktivitách.
Druhá hlavná aktivita bude zameraná na činnosť odborných zamestnancov. Školský špeciálni pedagógovia sa priamo podieľajú na výchove a vzdelávaní žiaka so ŠVVP, poskytujú im špeciálno – pedagogickú intervenciu, konzultácie a poradenstvo pedagogickým zamestnancom a rodičom žiaka.
Školský psychológ poznáva osobnosť žiaka, vykonáva poradenskú činnosť, osobitnú pozornosť venuje žiakom so ŠVVP, žiakom, ktorí sa nachádzajú v krízových situáciách, nadaným a talentovaným žiakom, rovnako celým kolektívom, v ktorých sa vyskytli nejaké problémy. Je k dispozícii pedagogickým zamestnancom i rodičom.
Cieľom a výstupom hlavných aktivít bude zlepšenie školských výsledkov, ktoré sa budú po ukončení programu overovať hodnotením žiakov. Pre realizáciu projektu  škola disponuje dostatočným a adekvátnym materiálno-technickým zabezpečením. Všetky pracovné pozície sú obsadené od augusta 2018.

Prijímateľ: Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34 Levice
Celkové oprávnené výdavky projektu: 255 690,00 €
Výška NFP: 242 950,50 €
ITMS kód projektu: 312011M357
Trvanie projektu: 8/2018 -07/2021

Tento projekt je podporený z ESF