Menu Zavrieť

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Nakoľko v súvislosti s vypĺňaním online Kontaktného formulára dochádza k spracúvaniu osobných údajov, chceli by sme Vás ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu organizáciu dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade so Zákonom.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Obchodné meno:Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice
Sídlo:Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice
IČO:37 864 386
Telefónne číslo:+421 36 634 57 42
E-mail:zodpovednaosoba@zsaklv.sk
Zodpovedná osoba:

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje uvedené v tomto formulári slúžia výlučne na to, aby sme Vás mohli spätne kontaktovať a odpovedať Vám na Vašu správu.

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov – § 13 ods.1 písm. a) Zákona

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim kategóriám: 

Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizáciiNie je
Príjemca v členskom štáte(EÚ a EHP)Poskytovateľ webhostingu za účelom uchovávania a /zálohovania údajov
Poskytovateľ IT servisu/údržby (len k nahliadnutiu)

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII

Nie je a ani sa nezamýšľa.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Po dobu, ktorá je nevyhnutná, aby sme Vám odpovedali na Vašu správu (cca 30 dní).

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

V súlade s § 19-27 Zákona máte ako dotknutá osoba:
  • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby,
  • právo na opravu Vašich osobných údajov,
  • právo na vymazanie Vašich osobných údajov alebo
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj
  • právo na prenosnosť osobných údajov,
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu-právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona.

Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

POUČENIE O PRÁVE KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ SVOJ SÚHLAS

Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov týkajúci sa Kontaktného formulára kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom e-mailovej adresy zodpovednaosoba@zsaklv.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

POSKYTNUTIE VAŠÍCH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE DOBROVOĽNÉ

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné.V prípade, že máte záujem, aby sme Vás kontaktovali a odpovedali Vám na Vašu správu, budeme potrebovať Váš E-mail, prípadne iný kontakt. Následkom jeho neposkytnutia bude, že Vás nebude možné  kontaktovať, iné následky nie sú.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný  účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.