Menu Zavrieť

Aké doklady sú potrebné k zápisu? Musia byť na zápise obidvaja zákonní zástupcovia dieťaťa?

Zákonný zástupca dieťaťa predkladá:

  • rodný list dieťaťa (ak je v rodnom liste uvedený len jeden rodič, všetky dokumenty podpisuje práve tento rodič, ak sú v rodnom liste uvedení obidvaja rodičia, všetky dokumenty podpisujú obaja rodičia, ak súd neurčil inak v zmysle §144a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (ďalej školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov; v ods. 2 uvedeného paragrafu sú vymenované prípady, kedy sa podpis oboch zákonných zástupcov nevyžaduje,
  • občianske preukazy oboch zákonných zástupcov (ak sú v rodnom liste uvedení),
  • ak je relevantné – preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa alebo o špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrebách dieťaťa

Späť